REKLAMA
ZAGŁOSUJ

GPW: Decyzja Zarządu Giełdy w sprawie podpisania umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) na dofinansowanie projektu Polski Cyfrowy Operator Logistyczny („PCOL”)

2021-11-04 09:20
publikacja
2021-11-04 09:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-04
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Decyzja Zarządu Giełdy w sprawie podpisania umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) na dofinansowanie projektu Polski Cyfrowy Operator Logistyczny („PCOL”)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących: 29/2020 z dnia 27 listopada 2020 r., 5/2021 z dnia 29 marca 2021 r. oraz 6/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda”, „GPW”) informuje, że w dniu 4 listopada 2021 r. Zarząd podjął decyzję w sprawie podpisania umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) na dofinansowanie projektu Polski Cyfrowy Operator Logistyczny („PCOL”).

Umowa z NCBR dotyczy dofinansowania projektu pt. „Opracowanie Polskiego Cyfrowego Operatora
Logistycznego – PCOL” kwotą 5 400 511,49 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy pięćset jedenaście złotych i 49 groszy), co stanowi 58,04% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach części badawczo-rozwojowej projektu, która została wyceniona na kwotę 9 304 459,85 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych i 85 groszy). Projekt realizowany w ramach dofinansowania z NCBR stanowi część Inicjatywy Strategicznej PCOL.

Projekt PCOL ma na celu usprawnienie procesów w branży Transport-Spedycja-Logistyka (TSL) oraz zapewnienie bezpieczeństwa polskiego rynku transportowego m.in. poprzez utworzenie cyfrowego operatora systemu.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 23/2021Date: 4 November 2021Topic: Decision
of the Exchange Management Board to sign an agreement with NCBR
concerning co-financing of the Polski Cyfrowy Operator Logistyczny
(PCOL, Polish Digital Logistics Operator) projectLegal basis:
Article 17(1) MAR – inside informationContent:Further
to Current Report No. 29/2020 of 27 November 2020, Current Report
No.5/2021 of 29 March 2021 and Current Report No.6/2021 of 15 April
2021, the Management Board of the Warsaw Stock Exchange (“GPW”,
“Company” or “Exchange”) announces that on 4 November 2021 the
Management Board at its meeting decided to sign an agreement with
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (“NCBR”) concerning co-financing of the
Polski Cyfrowy Operator Logistyczny (PCOL, Polish Digital Logistics
Operator) project.The agreement with NCBR concerns the
co-financing of the project “Development of the Polish Digital Logistics
Operator - PCOL” in an amount of PLN 5,400,511.49 (in words: five
million four hundred thousand five hundred eleven zloty 49 grosh), which
is equal to 58.04% of total expenditures eligible for support in the
research and development part of the project estimated at PLN
9,304,459.85 (in words: nine million three hundred four thousand four
hundred fifty-nine zlotys 85 grosh). The project implemented with the
NCBR co-financing is a part of the Strategic Initiative PCOL.The
PCOL project aims to improve processes in the Transport, Shipping and
Logistics sector (TSL) and to ensure security of the Polish transport
industry among others by establishing a digital system operator.Legal
basis: Article 17(1) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC (EU Official Journal L No. 173) (“MAR”)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-04 Izabela Olszewska Członek Zarządu
2021-11-04 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki