REKLAMA

GOBARTO SA: wyniki finansowe

2021-09-16 17:36
publikacja
2021-09-16 17:36
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_GOBARTO_2021.06.30.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSZzDz_Grupa_GOBARTO_2021.06.30.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_SSF_GOBARTO_06.2021-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 009 719 1 001 012 222 053 225 387
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 787 10 350 1 932 2 330
III. Zysk (strata) brutto 3 990 3 036 877 684
IV. Zysk (strata) netto 687 23 418 151 5 273
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -57 001 -29 746 -12 535 -6 698
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 389 -73 374 -305 -16 521
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 56 845 82 148 12 501 18 496
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 545 -20 972 -340 -4 722
IX. Dane prezntowane według stanu na 30 czerwca 2021 31 grudnia 2020 30 czerwca 2021 31 grudnia 2020
X. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 994 807 908 318 220 051 196 827
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 558 724 475 212 123 590 102 976
XII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 165 216 153 042 36 546 33 163
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 393 508 322 170 87 044 69 812
XIV. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 436 083 433 106 96 461 93 852
XV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 278 002 278 002 61 494 60 241
XVI. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,02 0,84 0,01 0,19
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,02 0,84 0,01 0,19
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 15,69 15,58 3,47 3,38
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 15,69 15,58 3,47 3,38
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SSF_GOBARTO_2021.06.30.pdfSSF_GOBARTO_2021.06.30.pdf Skonsolidowane sprawozanie finansowe
SSZzDz_Grupa_GOBARTO_2021.06.30.pdfSSZzDz_Grupa_GOBARTO_2021.06.30.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Gobarto
Raport z przeglądu SSF GOBARTO 06.2021-sig.pdfRaport z przeglądu SSF GOBARTO 06.2021-sig.pdf Raport z przeglądu SSF

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-16 Marcin Śliwiński prezes zarządu
2021-09-16 Rafał Oleszak wiceprezes zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki