REKLAMA

GLOBAL COSMED S.A.: wyniki finansowe

2021-04-12 21:21
publikacja
2021-04-12 21:21
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Global_Cosmed_SA_20210412.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Global_Cosmed_SA_20210412.zip.xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Global_Cosmed_Sprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtml.xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_z_Badania_SSF_Global_Cosmed_SA.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_z_Badania_SSF_Global_Cosmed_SA_podpis.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_niefinansowy_Grupy_Kapitalowej_Global_Cosmed_2020.xhtml.xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_GC_o_dokonaniu_wyboru_firmy_audytorskiej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_GC_w_zakresie_powolania_i_funkcjonowania_Komitetu_Audytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_dotyczaca_sprawozdan_za_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 364 812,00 309 860,00 81 537,00 72 030,00
II. Koszt własny sprzedanych wyrobów -224 046,00 -196 808,00 -50 075,00 -45 750,00
III. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -8 926,00 -5 779,00 -1 995,00 -1 343,00
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 31 942,00 8 601,00 7 139,00 1 999,00
V. EBITDA 42 865,00 19 416,00 9 580,00 4 513,00
VI. Zysk (strata) brutto 31 304,00 4 929,00 6 997,00 1 146,00
VII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 28 626,00 3 345,00 6 398,00 778,00
VIII. Całkowite dochody ogółem 27 890,00 3 377,00 6 234,00 785,00
IX. Akcjonariuszom podmiotu dominującego 27 890,00 3 377,00 6 234,00 785,00
X. Akcjonariuszom niekontrolującym 0,00 0,00 0,00 0,00
XI. Średnia ważona akcji zwykłych 87 338 652,00 87 338 652,00 87 338 652,00 87 338 652,00
XII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 2,43 2,11 0,53 0,50
XIII. Zysk (strata) netto na akcję (zł/euro) 0,33 0,04 0,07 0,01
XIV. Wartość firmy 30 050,00 30 050,00 6 512,00 7 056,00
XV. Rzeczowe aktywa trwałe 125 249,00 124 746,00 27 141,00 29 293,00
XVI. w tym Aktywa z tytułu praw do użytkowania 8 096,00 7 428,00 1 754,00 1 744,00
XVII. Nieruchomości inwestycyjne 59,00 2 100,00 13,00 493,00
XVIII. Wartości niematerialne 93 893,00 94 320,00 20 346,00 22 150,00
XIX. Aktywa trwałe 249 251,00 251 216,00 54 012,00 58 992,00
XX. Zapasy 32 145,00 29 415,00 6 966,00 6 907,00
XXI. Należności z tyt. dostaw i usług 42 211,00 30 914,00 9 146,00 7 260,00
XXII. Inne aktywa i pozostałe należności krótkoterminowe 5 473,00 4 992,00 1 186,00 1 172,00
XXIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 18 141,00 5 030,00 3 931,00 1 181,00
XXIV. Aktywa obrotowe razem 97 970,00 70 351,00 21 229,00 16 520,00
XXV. AKTYWA RAZEM 347 221,00 321 567,00 75 241,00 75 512,00
XXVI. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 212 230,00 184 340,00 45 989,00 43 288,00
XXVII. Kapitał przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 0,00 0,00 0,00 0,00
XXVIII. Kapitał własny 212 230,00 184 340,00 45 989,00 43 288,00
XXIX. Zobowiązania długoterminowe 41 629,00 38 262,00 9 021,00 8 985,00
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 93 362,00 98 965,00 20 232,00 23 239,00
XXXI. KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 347 221,00 321 567,00 75 242,00 75 512,00
PRZELICZENIE WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH
I. Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – wg kursu średniego NBP obowiązującego na ostatni dzień okresu bilansowego:
kurs na 31.12.2020 roku wynosił 1 EUR 4,6148
kurs na 31.12.2019 roku wynosił 1 EUR 4,2585
II. Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – wg średnich kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku:
Średnia arytmetyczna średnich kursów EUR na 31.12.2020 wyniosła 4,4742
Średnia arytmetyczna średnich kursów EUR na 31.12.2019 wyniosła 4,3018
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Global_Cosmed_SA_20210412.zipGlobal_Cosmed_SA_20210412.zip Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK Global Cosmed 2020
Global_Cosmed_SA_20210412.zip.xmlGlobal_Cosmed_SA_20210412.zip.xml Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK Global Cosmed 2020 podpisy
GK Global Cosmed Sprawozdanie Zarzadu 2020.xhtml.xmlGK Global Cosmed Sprawozdanie Zarzadu 2020.xhtml.xml
2020_Sprawozdanie biegłego rewidenta z Badania_SSF_Global_Cosmed SA.xhtml2020_Sprawozdanie biegłego rewidenta z Badania_SSF_Global_Cosmed SA.xhtml
2020_Sprawozdanie biegłego rewidenta z Badania_SSF_Global_Cosmed SA_podpis.XAdES2020_Sprawozdanie biegłego rewidenta z Badania_SSF_Global_Cosmed SA_podpis.XAdES
Raport niefinansowy Grupy Kapitalowej Global Cosmed 2020.xhtml.xmlRaport niefinansowy Grupy Kapitalowej Global Cosmed 2020.xhtml.xml
Oswiadczenie RN GC o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej.xhtmlOswiadczenie RN GC o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej.xhtml
Oswiadczenie RN GC w zakresie powolania i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtmlOswiadczenie RN GC w zakresie powolania i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtml
Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2020.xhtmlOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2020.xhtml
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki