GETIN: Informacja spółki zależnej o konieczności ujęcia rezerw

2019-07-12 17:31
publikacja
2019-07-12 17:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-12
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
Informacja spółki zależnej o konieczności ujęcia rezerw
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 12 lipca 2019 r. powziął informację, iż Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank), spółka zależna od Emitenta, w której Emitent posiada 54,43% akcji oraz 55,04% głosów na walnym zgromadzeniu Banku, że w ramach wykonywania prac związanych z przygotowaniem jednostkowego i skonsolidowanego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Banku za okres zakończony 30 czerwca 2019 roku zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, powziął wiedzę o konieczności ujęcia w śródrocznym skróconym jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Banku rezerwy w kwocie około 25,9 mln zł na koszty związane z restrukturyzacją działalność Banku, która będzie miała istotny wpływ na wynik finansowy Banku na dzień 30 czerwca 2019 roku.

W ramach powyższej rezerwy Bank nie uwzględnił kosztów redukcji zatrudnienia w kwocie ok. 9,2 mln zł, o których Bank informował w raporcie bieżącym nr 38/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Emitent informuje, że powyższe rezerwy dotyczące jednostkowego i skonsolidowanego wyniku Banku obciążą skonsolidowany wynik finansowy Grupy Getin Holding za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 r. łącznie kwotą około 35,1 mln zł, w tym skonsolidowany wynik finansowy Grupy Getin Holding przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej kwotą około 19,1 mln zł.
Powyższe dane finansowe będą jeszcze przedmiotem weryfikacji przez biegłego rewidenta i do zakończenia przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres zakończony 30 czerwca 2019 roku mogą ulec zmianie.
Kwoty przedstawione w raporcie są wartościami brutto.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-12 Krzysztof Jarosław Bielecki I Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki