GANT: INFORMACJA O WYROKU STWIERDZAJĄCYM NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY PODJĘTEJ PRZEZ ORGANY SPÓŁKI W DNIU 14 SIERPNIA 2014 R.

2015-10-30 15:59
publikacja
2015-10-30 15:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2015
Data sporządzenia: 2015-10-30
Skrócona nazwa emitenta
GANT
Temat
INFORMACJA O WYROKU STWIERDZAJĄCYM NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY PODJĘTEJ PRZEZ ORGANY SPÓŁKI W DNIU 14 SIERPNIA 2014 R.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, że powziął informację o wydaniu w dniu 29 października 2015 r. przez Sąd Okręgowy w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy wyroku stwierdzającego nieważność uchwały podjętej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Gant Development S.A. dnia 14 sierpnia 2014 r., na postawie której odwołano dotychczasowych członków Rady Nadzorczej tj. Pana Sławomira Skrzypka, Pana Dariusza Małaszkiewicza, Pana Adama Michalskiego, Pana Zbigniewa Walasa, Pana Piotra Stolińskiego oraz Panią Agnieszkę Hoffmann i powołano nowych członków Rady Nadzorczej Gant Development S.A. Na podstawie tej uchwały uznanej przez Sąd Okręgowy w Legnicy za nieważną powołana Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 14 sierpnia 2014 r. uchwały w sprawie odwołania prezesa zarządu Marcina Kamińskiego oraz uchwałę w sprawie powołania Ireneusza Radaczyńskiego na członka zarządu Gant Development S.A. Ww. wyrok na dzień ogłoszenia niniejszej informacji nie jest prawomocny. Podanie niniejszej informacji uzasadnione jest zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu prawnego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-10-30 Jarosław Komorowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki