REKLAMA

GAMING FACTORY S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w ramach kapitału docelowego

2021-11-30 17:24
publikacja
2021-11-30 17:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-30
Skrócona nazwa emitenta
GAMING FACTORY S.A.
Temat
Rejestracja zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w ramach kapitału docelowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Gaming Factory S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 30 listopada 2021 roku powziął wiedzę o dokonaniu w dniu 26 listopada 2021 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany statutu Spółki („Statut”) dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę 2 770 zł, tj. z dotychczasowej kwoty 560.000,00 zł do kwoty 562.770,00 zł, poprzez emisję 27 700 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie emisyjnej 0,10 zł za jedną akcję.

O podjęciu uchwały w sprawie powyższego podwyższenia kapitału zakładowego Zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 28/2021 z dnia 30 września 2021 roku.

Po zarejestrowaniu powyższej zmiany Statutu kapitał zakładowy Spółki wynosi 562.770,00 zł
i dzieli się na 5.627.700 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda z nich, w tym:
a) 1.000.000 akcji na okaziciela serii A,
b) 3.000.000 akcji na okaziciela serii B,
c) 400.000 akcji na okaziciela serii C,
d) 100.000 akcji na okaziciela serii D,
e) 1.100.000 akcji na okaziciela serii E,
f) 27.700 akcji na okaziciela serii F.

Ogólna liczba głosów przysługująca ze wszystkich akcji Spółki wynosi 5.627.700.

Wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia po emisji akcji serii F, której dotyczy powyższa zmiana Statutu wynosi 14.030,00 zł.

W wyniku rejestracji powyższej zmiany Statutu jego §6 otrzymał brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 562.770,00 zł (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 5.627.700 (pięć milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z nich, w tym:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A1000000,
b) 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii B o numerach od B0000001 do B3000000,
c) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od C000001 do C400000,
d) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od D000001 do D100000,
e) 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od E0000001 do E1100000,
f) 27.756 (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii F o numerach od F00001 do F27700.
2. Akcje serii A zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki
zaś akcje serii B, serii C, serii D, serii E i serii F zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.”


Podstawa prawna szczegółowa:
§5 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-30 Mateusz Adamkiewicz Prezes Zarządu Mateusz Adamkiewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki