REKLAMA

GAMING FACTORY S.A.: Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego

2021-09-30 20:17
publikacja
2021-09-30 20:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2021.09.30_Gaming_Factory_S.A._-_Protokol_z_posiedzenia_zarzadu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-30
Skrócona nazwa emitenta
GAMING FACTORY S.A.
Temat
Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Gaming Factory S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 września 2021 roku na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 15 października 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 23 września 2021 roku podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. Podjęcie uchwały nastąpiło w celu realizacji postanowień Programu Motywacyjnego.
Zarząd uchwalił podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.770,00 zł (dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych), tj. z kwoty 560.000,00 zł (pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 562.770 zł (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych) poprzez emisję 27.700 (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Akcje serii F stanowią jedną z transz podwyższenia w ramach kapitału docelowego, niewyczerpującego całej kwoty kapitału docelowego. Akcje Serii F zostaną zaoferowane wyłącznie uczestnikom Programu Motywacyjnego wskazanym w sporządzonej przez Zarząd i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą liście uczestników Programu uprawnionych do objęcia akcji za rok 2020. Umowy objęcia Akcji serii F zostaną zawarte do dnia 31 grudnia 2021 roku.
Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień uchwały, a w szczególności podejmie działania mające na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Emitenta postanowił o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ww. akcji zwykłych na okaziciela serii F.
Treść uchwały Zarządu Spółki w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna szczegółowa: § 5 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w dniu 26 sierpnia 2021 r.
Załączniki
Plik Opis
2021.09.30 Gaming Factory S.A. - Protokół z posiedzenia zarządu.pdf2021.09.30 Gaming Factory S.A. - Protokół z posiedzenia zarządu.pdf Protokół z posiedzenia zarządu Gaming Factory z 30.09.2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Mateusz Adamkiewicz Prezes Zarządu Mateusz Adamkiewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki