REKLAMA

G-ENERGY S.A.: Zawarcie Umowy Ramowej podwykonawczej ze Spółką powiązaną.

2021-06-16 21:06
publikacja
2021-06-16 21:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-16
Skrócona nazwa emitenta
G-ENERGY S.A.
Temat
Zawarcie Umowy Ramowej podwykonawczej ze Spółką powiązaną.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent, G-Energy) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę Ramową podwykonawczą pomiędzy Emitentem a ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Politerm) dotyczącą zadania: Kompleksowe wykonywanie prac związanych z budową przyłączy dla nowych odbiorców wraz z rozbudową gaz. (z wyłączeniem umów poniżej 10 nm3/h od istniejących gaz.) na terenie działania OZG w Krakowie Gazownia w TARNOWIE- obszar XV., o której spodziewanym podpisaniu G-Energy informowała rb. ESPI 9/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 roku.
Realizacja Zadań polega w szczególności na kompleksowym wykonaniu prac związanych z budową przyłączy dla nowych odbiorców wraz z rozbudową gaz. (z wyłączeniem umów poniżej 10 nm3/h od istniejących gaz.) na terenie działania na terenie działania Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, obszar XV – Gazownia TARNÓW, na wykonaniu Projektu i realizacji Robót (wykonanie robót budowlano-montażowych Przyłącza, odtworzenie i odbudowa nawierzchni, wykonanie zabezpieczeń w związku z kolizją z infrastrukturą podziemną) oraz obsługa geodezyjna budowy i inwentaryzacja powykonawcza. Umowa ramowa zawarta pomiędzy stronami obowiązywać będzie przez okres 18 miesięcy od dnia jej podpisania.
Strony zobowiązały się współdziałać przy realizacji Umowy w zakresie umożliwiającym efektywne wykonanie zobowiązań każdej ze Stron. Politerm i G-Energy oświadczyły, że będą współpracować na zasadzie wyłączności, co nie wyklucza zlecanie niektórych zadań podmiotom zewnętrznym przez Emitenta.
Wynagrodzenie należne G-Energy od Politerm z tytułu realizacji przez G-Energy Zakresu Robót wyniesie 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych) netto. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 1 380 000 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) tj. 7 380 000 zł (słownie: siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto. W razie zmiany stawki podatku VAT w przepisach podatkowych, dokonanej po zawarciu Umowy i mającej do niej zastosowanie, wynagrodzenie to ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu albo pomniejszeniu o kwotę wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT będzie miała zastosowanie do niezafakturowanej części wynagrodzenia.
Kwota ta może zostać powiększona w przypadku wykonania kolejnych zadań nie objętych zakresem niniejszej Umowy.
Politerm przewiduje możliwość udzielenia Emitentowi zaliczki na poczet wykonania Przedmiotu Umowy.
Politerm jest uprawniony do żądania zapłaty kar umownych w szczególności z tytułu opóźnienia w oddaniu Przedmiotu Umowy w terminie, chyba że Podwykonawca nie ponosi winy za nieoddanie Przedmiotu Umowy w terminie – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20 % tej kwoty, z tytułu opóźnienia w dostarczeniu Harmonogramu realizacji Umowy, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowiązku w terminie – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 15 % tej kwoty, w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Emitenta (niezależnie od podstawy prawnej) – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto.
W przypadku wystąpienia, potwierdzonych przez Inwestora, okoliczności związanych z warunkami atmosferycznymi lub siła wyższą definiowaną w szczególności poprzez w szczególności Koronawirusa COVID-19 oraz zagrożenie pożarowe, których wystąpienie uniemożliwiłoby GENERGY wykonanie Zadania, dopuszczalne będzie zawarcie, na wniosek Emitenta, aneksu zmieniającego termin wykonania Przedmiotu Umowy.
Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Conclusion of a
Subcontracting Framework Agreement with a related company.  The
Management Board of G-Energy S.A. with its registered office in Warsaw
(hereinafter: the Issuer, G-Energy) announces to the public that today
it has received a signed Framework Subcontract between the Issuer and
ZPB Politerm private Limited company with headquarters in Katowice
(Politerm) regarding the task: Comprehensive performance of works
related to the construction of connections for new customers along with
the expansion of gas. (excluding contracts below 10 nm3 / h for existing
gas.) in the area of OZG's operations in Kraków Gasworks in Tarnów -
area XV., about which G-Energy informed about the expected signing. ESPI
9/2021 of April 1, 2021.The
implementation of the Tasks consists, in particular, in the
comprehensive performance of works related to the construction of
connections for new customers along with the expansion of gas.
(excluding contracts below 10 nm3 / h from the existing gas) within the
area of ​​operation
within the territory of Polska Spółka Gazownictwa private
Limited company.Branch Zakład Gazowniczy in Kraków, area XV -
Gasworks TARNÓW, on the execution of the Design and execution of
the Works (execution of construction and assembly works, Connections,
reconstruction and reconstruction of the pavement, execution of security
measures in connection with the collision with underground
infrastructure) and construction surveying services and as-built
inventory. The framework agreement concluded between the parties will be
valid for a period of 18 months from the date of its signing.The
parties undertook to cooperate in the implementation of the Agreement to
the extent enabling the effective performance of the obligations of each
of the Parties. Politerm and G-Energy have announced that they will
cooperate on an exclusive basis, which does not preclude the Issuer from
outsourcing certain tasks to external entities.The
remuneration due to G-Energy from Politerm for the implementation of the
Scope of Works by G-Energy will amount to PLN 6,000,000 (say: six
million zlotys) net. This amount will be increased by the due tax on
goods and services (VAT) in the amount of PLN 1,380,000 (in words: one
million three hundred eighty thousand zlotys), this is PLN 7 380 000 (in
words: seven million three hundred eighty thousand zlotys) gross. In the
event of a change in the VAT rate in the tax regulations, made after the
conclusion of the Agreement and applicable to it, the remuneration will
be increased or decreased by the amount resulting from the change in the
VAT rate. The change in the VAT rate will apply to the non-invoiced part
of the salary.This
amount may be increased in the event of the performance of further tasks
not falling within the scope of this Agreement.Politerm
provides for the possibility of granting the Issuer an advance payment
for the performance of the Subject of the Agreement.Politerm
is entitled to demand the payment of contractual penalties, in
particular for delay in delivering the Subject of the Agreement on time,
unless the Subcontractor is not responsible for not returning the
Subject of the Agreement on time - in the amount of 0.2% of the net
remuneration for each day of delay, however not more than 20% of this
amount due to delay in the delivery of the Agreement performance
schedule, unless the Contractor is not responsible for failure to
perform this obligation on time - in the amount of 0.1% of the net
remuneration for each day of delay, but not more than 15% of this amount
, in the event of withdrawal from the Agreement by the Ordering Party
for reasons attributable to the Issuer (regardless of the legal basis) -
in the amount of 10% of the net remuneration.In
the event of the occurrence, confirmed by the Investor, of circumstances
related to weather conditions or force majeure defined in particular by
the Coronavirus COVID-19 and fire hazard, the occurrence of which would
prevent GENERGY from performing the Task, it will be permissible to
conclude, at the request of the Issuer, an annex changing the date of
completion of the Object Contracts.The
remaining conditions for the performance of the Agreement do not differ
from those commonly used in this type of agreement.Legal
basis:Art.
17 sec. 1 of the Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament
and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse
regulation) and repealing Directive 2003/6 / EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directive 2003 / 124 / EC,
2003/125 / EC and 2004/72 / EC (also known as MAR).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-16 Grzegorz Cetera Prezes Zarządu Grzegorz Cetera
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki