REKLAMA
JUŻ JUTRO

FinTech Ventures S.A.: Przegląd opcji strategicznych

2022-07-01 14:14
publikacja
2022-07-01 14:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-01
Skrócona nazwa emitenta
FinTech Ventures S.A.
Temat
Przegląd opcji strategicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FinTech Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych, którego celem jest rozpoznanie możliwych kierunków rozwoju działalności Spółki, a w konsekwencji wybór najkorzystniejszej drogi rozwoju Spółki, generującej długookresowo pozytywną wartość dla akcjonariuszy.

Zarząd wskazuję, że działania Spółki mają skupić się na:

1. Realizacji transakcji wprowadzenia marek SPOKO.APP (dalej: PUG), oraz Payment and security solutions World Wide AB (dalej: PASS) do wehikułu typu SPAC ("SPAC") (ang. Special Purpose Aquisition Company) wprowadzonego do obrotu na rynku giełdowym Aquis w Londynie, Wielka Brytania.
W dniu 7 czerwca 2022 roku w komunikacie ESPI, Emitent informował o zawarciu umowy sprzedaży należących do Emitenta udziałów w spółkach PU Group Ltd. z siedzibą w Londynie (Anglia), właściciela marki SPOKO.APP oraz Payment and security solutions World Wide AB z siedzibą w Stallbacken (Szwecja). Zapłata ceny za udziały w PUG i PASS nastąpi w akcjach spółki SPAC, po wniesieniu do niej aktywów PUG i PASS.
Emitent doprecyzowuje również, że udziały w spółce PUG, tj. 60,70% udziałów oraz w spółce PASS tj. 100% udziałów zostały sprzedane za łączną kwotę, co najmniej 37.900.000 zł płatnej w nominalnej wartości akcji SPAC. Wskazana powyżej transakcja może przynieść Emitentowi większy przychód zależny od kursu SPAC na londyńskiej giełdzie.
Emitent jest w stałym kontakcie z nabywcą wyżej wymienionych udziałów tj. spółką Global Direct Partners AB z siedzibą w Torsland (Szwecja). Aktualnie prowadzony jest proces wniesienia akcji do SPACa, który przebiega bez żadnych zakłóceń.

2. Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji spółki International Gaming Systems AB („IGS AB”) z siedzibą w Szwecji
Emitent informował w dniu 18 sierpnia 2021 roku w komunikacie ESPI o zawarciu umowy pomiędzy Emitentem (Sprzedający) a spółką Global Direct Partners AB z siedzibą w Szwecji, (Kupujący) sprzedaży 8.111.158 akcji spółki IGS AB, stanowiących 66,90% kapitału zakładowego spółki, za łączną kwotę w wysokości 30 mln zł. Emitent wskazuje, że do dnia dzisiejszego nie otrzymał wskazanej wyżej zapłaty ze względu na fakt, że wierzytelności nie stała się jeszcze wymagalna. Nadmienić należy, że biegły rewident badający sprawozdanie za rok 2021 nie dostrzegł zagrożenia braku spłaty wskazanej wierzytelności. Emitent prowadzi aktualnie rozmowy mające na celu finalizację transakcji o czym poinformuję w osobnym raporcie ESPI.

3. Przegląd opcji strategicznych
Emitent wskazuje, że w związku z faktem zbycia głównych aktywów Spółki, o czym mowa w pkt. 1 powyżej oraz spodziewanej płatności za akcje spółki IGS AB wskazanej w pkt. 2, dysponować będzie zasobami finansowymi oraz organizacyjnymi do rozszerzenia działalności Spółki. W związku z powyższym Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych mających na celu określenie i wdrożenie nowej strategii rozwoju Spółki. Zarząd przeprowadzi analizę różnych opcji strategicznych, w tym pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego, czy też dywersyfikację lub zmianę zakresu działalności Spółki. W ramach procesu przeglądu opcji strategicznych Zarząd Spółki przeanalizuje możliwości rozwoju Spółki w obszarach związanych zarówno z działalnością operacyjną, jak i finansową, a w szczególności zakres możliwości współpracy z potencjalnym inwestorem oraz możliwości przeprowadzenia transakcji akwizycji innego podmiotu lub połączenia z innym podmiotem.

Zarząd informuje jednocześnie, że dotychczas nie podjął żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji strategicznej i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Zarząd będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu opcji strategicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zastrzegając sobie termin 31 sierpnia 2022 r.

Niniejsza informacja ma charakter informacji poufnej ze względu na istotne zmiany w strukturze grupy kapitałowej Emitenta oraz wpływ na sytuację finansową Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-01 Ivan Hanamov Prezes Zarządu Ivan Hanamov
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki