REKLAMA
NIE PRZEGAP

FinTech Ventures S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 10/2022

2022-06-07 13:37
publikacja
2022-06-07 13:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-07
Skrócona nazwa emitenta
FinTech Ventures S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego ESPI nr 10/2022
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FinTech Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu ESPI nr 10/2022 z dnia 7 czerwca 2022 roku („raport ESPI”).

Korekta dotyczy podstawy prawnej raportu ESPI.
Przyczyną dokonania korekty jest wskazanie niewłaściwej podstawy prawnej raportu ESPI, tj. art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej zamiast art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Docelowa treść raportu ESPI nie uległa zmianie:

Zarząd FinTech Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 7 czerwca 2022 roku zawarł umowę ze spółką Global Direct Partners AB z siedzibą w Torsland (Szwecja) (dalej „Nabywca”) sprzedaży należących do Emitenta udziałów w spółkach PU Group Ltd. z siedzibą w Londynie (Anglia), właściciela marki SPOKO.APP (dalej: PUG), oraz Payment and security solutions World Wide AB z siedzibą w Stallbacken (Szwecja) (dalej: PASS).

Zarząd informuje, że w jego ocenie obecnie Nabywca z uwagi na posiadaną wiedzę i doświadczenie oraz większe możliwości finansowe od Emitenta jest w stanie przeprowadzić efektywną reorganizację wskazanych podmiotów i uzyskać dla nich dostęp do nowych źródeł finansowania w krótki terminie, a także przyczynić się do ich rozwoju i ekspansji na rynkach międzynarodowych. Z uwagi na obecne otoczenie rynkowe w regionie Europy Środkowej i Wschodniej Emitent miał ograniczony dostęp do źródeł finansowania, które mogłyby zostać wykorzystane do sfinansowania działalności PUG i PASS.

Nabywca zamierza wprowadzić akcje spółek PUG i PASS do wehikułu typu SPAC („SPAC”) (ang. Special Purpose Aquisition Company) wprowadzonego do obrotu na rynku giełdowym Aquis w Londynie, Wielka Brytania.

Emitent sprzedał Nabywcy wszystkie swoje udziały w spółce PUG, tj. 60,70% udziałów oraz w spółce PASS tj. 100% udziałów, za łączną kwotę 37.900.000 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset tysięcy złotych), przy czym udziały w PUG kosztowały 30.900.000 zł a udziały w PASS 7.000.000 zł. Razem z posiadanymi wcześniej udziałami PUG Nabywca posiada 100% udziałów wskazanego podmiotu. Umowa zawiera bardziej szczegółowe warunki rozliczenia, umożliwiające Emitentowi uzyskanie wyższej wartości ceny. Aktualna wartość księgowa udziałów wskazanych podmiotów w księgach rachunkowych Emitenta wynosiła na moment transakcji około 15 mln zł.

Zapłata ceny za udziały w PUG i PASS nastąpi w akcjach spółki SPAC, po wniesieniu do niej aktywów PUG i PASS przez Nabywcę oraz rozpoczęciu notowań akcji SPAC na rynku giełdowym Aquis w Londynie. Emitent wskazuje, że w wyniku rozliczenia transakcji będzie posiadał mniej niż 50% udziału w kapitale zakładowym i głosach SPAC.

Umowa zwiera warunek, że rozpoczęcie notowań akcji SPAC nastąpi w terminie 5 miesięcy od zawarcia umowy. W przypadku nieziszczenia się tego warunku, udziały w sprzedanych spółkach zostaną odsprzedane Emitentowi, ponieważ Nabywca zobowiązuje się nie sprzedawać udziałów PUG i PASS do czasu rozpoczęcia notowań SPAC.
Emitent zakłada, że dzięki temu osiągnie korzyści ekonomiczne wynikające ze wzrostu wartości akcji SPAC, które otrzyma jako rozliczenie umowy. W ocenie Emitenta dokonana transakcja przyczyni się do szybszego tempa rozwoju działalności prowadzonej obecnie przez PUG i PASS.

Niniejsza informacja ma charakter informacji poufnej ze względu na istotne zmiany w strukturze grupy kapitałowej Emitenta oraz wpływ na sytuację finansową Spółki. W następstwie transakcji Emitent zaprzestanie konsolidacji wyników finansowych w/w podmiotów z momentem ich zbycia, a Emitent zaprzestanie przekazywać do wiadomości publicznej statystyk operacyjnych SPOKO.APP. Jednocześnie Emitent wskazuje, że procesy związane z zawartymi umowami i listami intencyjnymi dotyczącymi pozyskania finansowania na rozwój SPOKO.APP, o których Emitent informował w raportach bieżących ESPI, nie będą kontynuowane.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-07 Ivan Hanamov Prezes Zarządu Ivan Hanamov
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki