REKLAMA

Fabryki Mebli "FORTE" Spółka Akcyjna - powołanie Rady Nadzorczej Emitenta

2004-07-02 19:44
publikacja
2004-07-02 19:44

raport bieżący nr 38/2004
Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w dniu 30 czerwca 2004 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. na nową kadencję. Skład osobowy Rady Nadzorczej jest następujący:
1. Witold Stanisław Dzbeński
2. Władysław Frasyniuk
3. Arkadiusz Jastrzębski
4. Stanisław Krauz
5. Marek Rocki
6. Zbigniew Mieczysław Sebastian
Witold Stanisław Dzbeński - lat 67 lat, Członek Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A.
" absolwent Wydziału Technologii Drewna SGGW (1961),
" dr nauk technicznych (1969),
" dr hab. inż. (1984), profesor ndzw. nauk technicznych (1990),
" profesor zwycz.. SGGW (1997).
" Asystent nauk. - badawczy Instytutu Technologii Drewna - Oddz. w Warszawie (1961-62),
" a następnie w SGGW: asystent (1962-63), st. Asystent (1963-69), adiunkt (1969-86), docent (1986-90), profesor ndzw. (1990-97), profesor zwycz.. (od 1997), prorektor (1990-93), dziekan Wydz. Technologii Drewna (1993-1999), członek Senatu Akademickiego (1980-2002).
Członek:
" Komitetu Technologii Drewna PAN (od 1987, w tym wiceprzewodniczący Sekcji Mechanicznej Technologii Drewna 1987-89);
" Sekcji Konstrukcji Drewnianych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (od 1993);
" Rady Naukowej Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu (od 2003);
" Polskiego Towarzystwa Leśnego (od 1962, w tym z-ca sekretarza nauk i członek Prezydium 1969-1976)
" Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (od 1961, w tym członek Prezydium Zarządu Głównego 1981-2002 i wiceprzewodniczący Komisji Drzewnej do 2002);
" International Ass. of Wood Atomists (IAWA - Leiden, Holandia);
" Polsko - Niemieckiego Towarzystwa Agrotechnicznego Techniki i Kultury, Warszawa - Berlin (1991)
A także:
" Prezes Stowarzyszenia Wychowanków SGGW (od 2001);
" Wiceprzewodniczący Rady Konsultacyjno - Programowej "Przeglądu Technicznego (od1980);
" Członek Rady Programowej "Przemysłu Drzewnego" (od 2002)
" Członek Komitetu Technicznego nr 215 PKN (od 1991)
" Członek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" (od 1997, w tym członek Głównego Sądu Koleżeńskiego 1998-2001);
" Członek Rady Nadzorczej Białostockich Fabryk Mebli S.A. z siedzibą w Białymstoku (1998 -2004)
Nagrody naukowe:
" Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego (indyw. 1970);
" Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych PAN (indyw. 1971)
" Sekretarza Naukowego PAN (zesp. 1982)
" J.M. Rektora SGGW (osiemnastokrotnie);
" honorowe wyróżnienie DRWAL'97 za aktywny wkład w rozwój polskiego przemysłu drzewnego.
Odznaczenia:
" Krzyż Oficerski OOP (2001)
" Krzyż Kawalerski OOP (1995)
" Złoty Krzyż Zasługi (1981)
" Medal KEN (1990)
" oraz 12 złotych i srebrnych odznak honorowych
Kierunki badań:
" zainicjowanie nowej dyscypliny naukowej - Inżynieria Materiałów Drzewnych
" założenie i prowadzenie największych w Polsce zbiorów próbek i dokumentacji drewna - przeszło 2000 gatunków krajowych i tropikalnych
" stworzenie ogólnokrajowego systemu wytrzymałościowego sortowania tarcicy budowlano - konstrukcyjnej
" opracowanie metod strukturalnej identyfikacji i badania reologicznych właściwości drewna wykopaliskowego i archeologicznego
Dorobek naukowy:
Około 230 publikacji, w tym 90 oryginalnych prac twórczych, ok. 150 ekspertyz, 138 artykułów naukowych, informacyjnych i popularnonaukowych, kilkanaście podręczników, skryptów, encyklopedii i książek, przeszło 100 referatów na krajowych i zagranicznych kongresach i sympozjach naukowych i naukowo - technicznych; promotorstwo w pięciu zakończonych i dwóch realizowanych przewodach doktorskich.
Pan Witold Stanisław Dzbeński nie uczestniczy w żadnej innej spółce, która prowadziłaby działalność konkurencyjną w stosunku do FM "FORTE" S.A. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Władysław Frasyniuk - 49 lat, Członek Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A.
" 1974 - 1980 - pracownik PKS Wrocław, TRANSBUD-Wrocław i MPK Wrocław
" 1980 - 1990 - Przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność"
" 1991 - 2001 - poseł na Sejm RP
" od 1993 - dyrektor do spraw rozwoju F.F. "FRACHT" Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
" od 1995 - Członek Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A.
Pan Władysław Frasyniuk nie uczestniczy w żadnej innej spółce, która prowadziłaby działalność konkurencyjną w stosunku do FM "FORTE" S.A. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Arkadiusz Jastrzębski - lat 32, Członek Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A.
" 1997-2000 Szkoła Główna Handlowa Warszawa - Studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej
" 1991-1996 Szkoła Główna Handlowa Warszawa - Magister wydziału finansów i bankowości.
" Posiadane tytuły i egzaminy zawodowe: tytuł CFA (Charted Financial Analyst) nadany przez AIMR (Association for Investment Management and Research), (USA, 1999), licencja doradcy inwestycyjnego "Securities Representative" w Wielkiej Brytanii nadawany przez SFA (Londyn,1997), licencja doradcy inwestycyjnego - KPWiG (Warszawa, 1994), licencja maklera papierów wartościowych - KPWiG (Warszawa, 1994); uczestnictwo w kursach i szkoleniach zawodowych, w tym między innymi: szkolenia w zakresie inwestycji typu Private Equity organizowane przez Private Equity Institute (Atlanta, USA, 2001), szkolenie w zakresie wyceny spółek (Euromoney, Londyn, 1999), kurs na III etap CFA (Londyn, 1999), kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych SFA (Londyn, 1997), kurs na maklera papierów wartościowych (Warszawa, 1994), kurs na doradców w zakresie publicznego obrotu papierami (Warszawa, 1994)
" 1995-1997 Raiffeisen Warszawa - Doradca inwestycyjny / szef wydziału zarządzania aktywami
" 1997-1999 WestLB Panmure Londyn Analityk finansowy / doradca inwestycyjny
" 1999-2003 - Dyrektor Zarządzający w Innova Capital Warszawa,
" od roku 2003 - doradztwo finansowe dla firmy Hexagon Capital Warszawa,
Pan Arkadiusz Jastrzębski nie uczestniczy w żadnej innej spółce, która prowadziłaby działalność konkurencyjną w stosunku do FM "FORTE" S.A. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Stanisław Krauz - lat 68, Członek Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A.
" ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną we Wrocławiu
" biegły rewident nr ew. 6445
" doradca podatkowy nr wpisu 09165
" 1964-1988 - biegły sądowy w zakresie księgowości i spraw gospodarczych
" 1965 -1989 - pracował m.in. jako dyrektor administracyjny w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu, z-ca dyrektora ds. ekonomicznych Wrocławskiego Centrum Materiałów Budowlanych
" od 1990 - doradca w sprawach finansowo - księgowo - podatkowych w "Holding MF" z siedzibą we Wrocławiu
" od 1994 - pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A.
Pan Stanisław Krauz nie uczestniczy w żadnej innej spółce, która prowadziłaby działalność konkurencyjną w stosunku do FM "FORTE" S.A. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Marek Rocki - lat 51, Członek Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A.
" 1972 -1977 - studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki
" 1977 - tytuł magistra ekonomii w zakresie ekonometrii
" 1977 -1978 - specjalista do spraw planowania i analiz ekonomicznych w Zjednoczeniu Przemysłu Piwowarskiego
" 1977 -1979 - członek Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Spożywczego i Cukrowniczego
" 1977 - 1989 - członek PZPR
" 1978 - 1981 - studia na Międzywydziałowym Ekonomicznym Studium Doktoranckim SGPiS
" 1979 - 1981 - członek Związku Nauczycielstwa Polskiego
" 1981 - stopień doktora nauk ekonomicznych
" 1981 - 1981 - specjalista w Zakładzie Planowania i Analiz Ekonomicznych Instytutu Organizacji Przemysłu Maszynowego
" 1981 -1989 - adiunkt w Instytucie Ekonometrii SGPiS
" 1982 - 1988 - sekretarz naukowy Instytutu Cybernetyki i Zarządzania SGPiS
" 1984 - 1988 - kierownik Zakładu Ekonometrii w Instytucie Ekonometrii SGPiS
" 1988 - stopień doktora habilitowanego w zakresie ekonomii
" 1988 - 1996 - główny specjalista w Komisji Planowania (Zespół Studiów i Planów Długookresowych, a następnie w Centralnym Urzędzie Planowania (Departament Polityki Przestrzennej i Regionalnej)
" 1989 - 1991 - stanowisko docenta w SGPiS/SGH
" 1989 - 1994 - docent (a następnie profesor nadzwyczajny) w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku w Zakładzie Ekonometrii i Statystyki na Wydziale Ekonomicznym
" 1989 - 1991 - kierownik Zakładu Ekonometrii w Instytucie Ekonometrii SGPiS/SGH
" 1990 - 1993 - prorektor SGH do spraw dydaktyczno - wychowawczych
" 1991 - stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Ekonometrii SGH
" 1991 - 1992 - Dziekan Studium Podstawowego SGH
" 1993 - 1996 - Prorektor SGH do spraw zarządzania
" 1993 - 2002 - kierownik Zakładu Ekonometrii Stosowanej w Instytucie Ekonometrii SGH
" 1996 - 1999 - Dziekan Studium Dyplomowego SGH
" 1999 - Rektor SGH
" 1999 - 2002 - Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Netia 1
" 1999 - członek Rady Nadzorczej Banku Millenium
" 2000 - członek rady Programowej miesięcznika "Gospodarka Narodowa"
" 2000 - przewodniczący Rady Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych EPOQS
" 2002 - przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych
" 2002 - przewodniczący Komisji ds. Finansowania Szkolnictwa Wyższego powołanej przez KRASP
" 2002 - członek Rady Programowej organu doradczego Ministra Gospodarki w sprawie Programu "Akademia Handlu Zagranicznego"
" 2002 - członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej
" 2003 - członek Mazowieckiej Rady Integracji Europejskiej
" 2003 - członek Working Group of Higher Education Ranking Systems, Joint Project of the Institute for Higher Education Policy, Washington DC, USA and UNESCO-CEPES , Bucharest, Romania
" 2003 - przewodniczący Komisji Zarządu Krajowego ds. Szkolnictwa Ekonomicznego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
" 2003 - Prezes Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego.
" od 2004 - Członek Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A.
Pan Marek Rocki nie uczestniczy w żadnej innej spółce, która prowadziłaby działalność konkurencyjną w stosunku do FM "FORTE" S.A. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zbigniew Mieczysław Sebastian - lat 54, Przewodniczący Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI "FORTE" SA
" 1973 - mgr inż. Politechnika Wrocławska
" 1978 - dr nauk technicznych, Politechnika Wrocławska
" złożony egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Dyplom nr 4767/2002 wydany przez Ministerstwo Skarbu Państwa.
" od 1994r. - Członek a następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 1996r.) FABRYK MEBLI "FORTE" S.A.
" od 1996r. - Prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej
" od 1997r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
" 1998-2003 - Członek Rady Nadzorczej Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A.
" 1999-2000 - Członek Rady Nadzorczej Fabryki Armatury Spawalniczej ASPA
" od 1999r. - Członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej
" 1999-2003 - Członek Prezydium Unii Izb Gospodarczych Łaby i Odry
" od 2001r. - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, wykładowca
" 1999-2001 - Funam Inwest Sp. z o.o., Prezes Zarządu
" 1997-1999 - Funam Sp. z o.o., Dyrektor ds. eksportu,
" 1993-1997 - F-S Serwis Sp. z o.o., Prezes Zarządu,
" 1991-1993 - Korporacja MF, zastępca dyrektora,
" od 1990r. - Dolnośląska Korporacja Przemysłowa, właściciel,
" 1987-1990 - Przedsiębiorstwo Zagraniczne w Polsce "Camil", dyrektor naczelny,
" 1985-1986 - Przedsiębiorstwo Zagraniczne w Polsce "Camil", z-ca dyrektora ds. eksportu,
" 1982-1984 - Przedsiębiorstwo Zagraniczne w Polsce "Camil", szef produkcji,
" 1981-1982 - Politechnika Wrocławska, adiunkt,
" 1979-1980 - University of Missouri, USA, adiunkt,
" 1978-1979 - Politechnika Wrocławska, adiunkt
" 1977-1978 - Politechnika Wrocławska, starszy asystent
" 1973-1977 - Politechnika Wrocławska, doktorant,
Pan Zbigniew Mieczysław Sebastian nie uczestniczy w żadnej innej spółce, która prowadziłaby działalność konkurencyjną w stosunku do FM "FORTE" S.A. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
PODPISY

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-06-30 Maciej Formanowicz Prezes Zarządu

Data sporządzenia raportu: 2004-06-30
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki