REKLAMA
WEBINAR

FORBUILD POLSKA S.A.: Propozycja podziału zysku wypracowanego przez Forbuild S.A.

2023-05-31 23:15
publikacja
2023-05-31 23:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-31
Skrócona nazwa emitenta
FORBUILD POLSKA S.A.
Temat
Propozycja podziału zysku wypracowanego przez Forbuild S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FORBUILD S.A. z siedzibą w Końskich [Spółka, Emitent]) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 31 maja 2023 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę dotyczącą wniosków Zarządu sprawie przeznaczenia zysku Spółki wypracowanego za rok 2022, 2021 oraz 2014.
Zgodnie z wnioskami, Zarząd Spółki proponuje:
[1] przeznaczenie zysku wypracowanego w 2022 roku w wysokości 10.777.761,00 zł [słownie: dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden zł] w części na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 5.149.761,00 zł [słownie: pięć milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden zł.] oraz w części na wypłatę dywidendy w kwocie 5.628.000,00 zł. (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy zł.) tj. po 0,42 zł. [słownie: czterdzieści dwa grosze] na 1 akcję;
[2] przeznaczenie zysku wypracowanego w 2021 roku w wysokości 8.605.169,12 zł [słownie: osiem milionów sześćset pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć i 12/100 zł] w całości na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki;
[3] przeznaczenie zysku wypracowanego w 2014 roku w wysokości 5.001.042,77 zł [słownie: pięć milionów jeden tysiąc czterdzieści dwa i 77/100 zł] w całości na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.
Jednocześnie Spółka informuje, że podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2014 roku wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego, który unieważnił uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2014 roku. W ocenie Spółki zachodzi zatem konieczność ponownego podziału zysku za 2014 rok i kierując się dobrem Spółki oraz dbając o jej stabilną sytuację finansową Zarząd rekomenduje przeznaczenie niepodzielonego zysku za 2014 rok na podwyższenie kapitału zapasowego.
Odnośnie podziału zysku wypracowanego w roku 2021 Emitent wskazuje, że zysk wypracowany w roku 2021, przeznaczony na kapitał zapasowy zasili zasoby rezerw kapitałowych Spółki, których poziom w opinii Zarządu, powinien zostać podniesiony, z uwagi na poczynione inwestycje [zakup hali magazynowo-produkcyjnej] ze środków własnych z powodu braku możliwości uzyskania zewnętrznego finansowania inwestycyjnego ze względu na toczące się spory sądowe, niepewność sytuacji spowodowanej sporami sądowymi oraz z uwagi na niezbędny rozwój i usprawnianie działania Spółki jak również z uwagi na niepewną sytuację gospodarczą w kraju, trwającą wojną na Ukrainie, inflacją, znacznym wzrostem cen nośników energii oraz wzrostem wymagań płacowych.
Podobnie zysk wypracowany w roku 2022, w części przeznaczonej na kapitał zapasowy zasili zasoby rezerw kapitałowych Spółki, których poziom w opinii Zarządu, powinien zostać podniesiony, z uwagi na niepewność sytuacji spowodowanej sporami sądowymi oraz z uwagi na niezbędny rozwój i usprawnianie działania Spółki jak również z uwagi na niepewną sytuację gospodarczą w kraju, trwającą wojną na Ukrainie, inflacją, znacznym wzrostem cen nośników energii oraz wzrostem wymagań płacowych.
Wnioski Zarządu, o którym mowa powyżej zostaną przedłożone Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i oceny, a o wyniku tej oceny Spółka poinformuje w trybie odrębnego raportu bieżącego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-31 Dorota Walkiewicz Członek Zarządu
2023-05-31 Tomasz Gierczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki