REKLAMA

FINTECH: Treść uchwał w przedmiocie zmiany statutu Fintech S.A. podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 lipca 2021 r.

2021-07-05 18:39
publikacja
2021-07-05 18:39
Zarząd Fintech S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), celem uzupełniania raportu bieżącego EBI nr 7/2021, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwały nr 16/07/2021 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 lipca 2021 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki, wraz z załącznikiem do uchwały.

Zmiana statutu Spółki obejmowała:
1. Zmianę dotychczasowej treści par. 13 ust. 1 statutu w brzmieniu:
"W terminie do dnia 31.01.2019 r. (trzydziestego pierwszego stycznia dwa tysiącedziewiętnastego roku) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.500.000,00 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych) („kapitał docelowy”).",
nadając mu nowe brzmienie o treści:
"Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 3.500.000,00 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych) w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego przez emisję nowych akcji zwykłych (kapitał docelowy).”
2. Dodanie po par. 13 ust. 1 Statutu nowego ustępu 1a, o treści:
"Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

Załącznik do przedmiotowej uchwały nr 16/07/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 lipca 2021 r. stanowi Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody przyznania Zarządowi (za zgodą Rady Nadzorczej) możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz określająca sposób ustalenia ceny emisyjnej wskazanych akcji.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2 a) i pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Załączniki
20210705_183934_0000135141_0000133323.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki