REKLAMA

FERRUM: wyniki finansowe

2021-05-31 18:01
publikacja
2021-05-31 18:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
FERRUM_1Q2021-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy FERRUM
I. Przychody ze sprzedaży 183 273 141 373 40 085 32 157
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 289 1 834 1 813 417
III. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 2 817 -1 949 616 -443
IV. Zysk (strata) netto 2 249 -2 733 492 -622
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 492 12 205 4 482 2 776
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 361 -2 839 -516 -646
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -16 046 453 -3 510 103
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 2 085 9 819 456 2 233
IX. Aktywa razem* 493 625 495 488 105 921 107 369
X. Zobowiązania długoterminowe* 195 254 192 227 41 897 41 654
XI. Zobowiązania krótkoterminowe* 184 127 191 266 39 510 41 446
XII. Kapitał własny* 114 244 111 995 24 514 24 269
XIII. Kapitał akcyjny* 178 946 178 946 38 398 38 777
XIV. Średnioważona liczba akcji w sztukach ** 57 911 485 57 911 485 57 911 485 57 911 485
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł/EUR 0,04 -0,05 0,01 -0,01
XVI. Liczba akcji na koniec okresu bilansowego w sztukach ** 57 911 485 57 911 485 57 911 485 57 911 485
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR*** 1,97 1,93 0,42 0,42
Wybrane jednostkowe dane FERRUM S.A.
XVIII. Przychody ze sprzedaży 160 148 116 743 35 027 26 555
XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 272 210 1 591 48
XX. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 1 911 -4 375 418 -995
XXI. Zysk (strata) netto 1 911 -4 326 418 -984
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 150 17 186 3 751 3 909
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 380 -1 454 -302 -331
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 962 -640 -3 491 -146
XXV. Przepływy pieniężne netto razem -192 15 092 -42 3 433
XXVI. Aktywa razem* 405 553 404 370 87 023 87 625
XXVII. Zobowiązania długoterminowe* 184 890 182 786 39 673 39 609
XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe* 141 798 144 631 30 427 31 341
XXIX. Kapitał własny* 78 865 76 953 16 923 16 675
XXX. Kapitał akcyjny* 178 946 178 946 38 398 38 777
XXXI. Średnioważona liczba akcji w sztukach ** 57 911 485 57 911 485 57 911 485 57 911 485
XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł/EUR 0,03 -0,07 0,01 -0,02
XXXIII. Liczba akcji na koniec okresu bilansowego w sztukach ** 57 911 485 57 911 485 57 911 485 57 911 485
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR*** 1,36 1,33 0,29 0,29


* dane bilansowe za poprzedni okres prezentowane są na 31.12.2020 r.**
szczegółowe informacje nt. kapitału zakładowego oraz liczby akcji
znajduje się w pkt 5.6. Akcje i akcjonariat*** wartość księgowa
na jedną akcję została przeliczona w oparciu o liczbę akcji na koniec
okresu bilansowego


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
FERRUM_1Q2021-sig-sig.pdfFERRUM_1Q2021-sig-sig.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej FERRUM za I kwartał 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Krzysztof Kasprzycki Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki
2021-05-31 Honorata Szlachetka Wiceprezes Zarządu Honorata Szlachetka
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki