REKLAMA

FERRUM: wyniki finansowe

2021-04-29 07:31
publikacja
2021-04-29 07:31
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
List_Prezesa_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_FERRUM_SA_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_FERRUM_SA_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_FERRUM_za_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_FERRUM_za_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20201231_JSF_Ferrum_SA_Sprawozdanie_z_badania_20210428.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20201231_JSF_Ferrum_SA_Sprawozdanie_z_badania_20210428.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_RN_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody ze sprzedaży 447 395,00 377 890,00 99 994,00 87 845,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -721,00 -967,00 -161,00 -225,00
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -12 959,00 -11 706,00 -2 896,00 -2 721,00
IV. Zysk (strata) netto -13 658,00 -11 640,00 -3 053,00 -2 706,00
V. Przepływy pieniężne netto -44 088,00 -31 130,00 -9 854,00 -7 237,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 228,00 -990,00 -1 168,00 -230,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 51 287,00 35 861,00 11 463,00 8 336,00
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 1 973,00 3 741,00 441,00 870,00
IX. Aktywa razem 404 370,00 333 579,00 87 625,00 78 333,00
X. Zobowiązania długoterminowe 182 786,00 32 525,00 39 609,00 7 638,00
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 144 631,00 210 112,00 31 341,00 49 339,00
XII. Kapitał własny 76 953,00 90 942,00 16 675,00 21 355,00
XIII. Kapitał akcyjny 178 946,00 178 946,00 38 777,00 42 021,00
XIV. Średnioważona liczba akcji (w sztukach)* 57 911 485,00 57 911 485,00 57 911 485,00 57 911 485,00
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,24 -0,20 -0,03 -0,05
XVI. Liczba akcji (w sztukach) 57 911 485,00 57 911 485,00 57 911 485,00 57 911 485,00
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)** 1,33 1,57 0,32 0,37
*szczegółowe informacje nt. kapitału zakładowego oraz liczby akcji znajduje się w pkt 8.4 Informacje o akcjach i akcjonariacie w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2020
** wartość księgowa na jedną akcję została przeliczona w oparciu o liczbę akcji na koniec okresu bilansowego
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_Prezesa_2020.xhtmlList_Prezesa_2020.xhtml List Prezesa FERRUM S.A. do Akcjonariuszy
List_Prezesa_2020.xhtml.XAdESList_Prezesa_2020.xhtml.XAdES List Prezesa FERRUM S.A. do Akcjonariuszy - podpis
Sprawozdanie_finansowe_FERRUM_SA_2020.xhtmlSprawozdanie_finansowe_FERRUM_SA_2020.xhtml Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe FERRUM S.A.
Sprawozdanie_finansowe_FERRUM_SA_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie_finansowe_FERRUM_SA_2020.xhtml.XAdES Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe FERRUM S.A. - podpis
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_FERRUM_za_2020.xhtmlSprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_FERRUM_za_2020.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności Spólki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2020
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_FERRUM_za_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_FERRUM_za_2020.xhtml.XAdES Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2020 - podpis
20201231_JSF_Ferrum_SA_Sprawozdanie_z_badania_20210428.xhtml20201231_JSF_Ferrum_SA_Sprawozdanie_z_badania_20210428.xhtml Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania
20201231_JSF_Ferrum_SA_Sprawozdanie_z_badania_20210428.xhtml.xades20201231_JSF_Ferrum_SA_Sprawozdanie_z_badania_20210428.xhtml.xades Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania -podpis
Oswiadczenia_RN_2020.xhtmlOswiadczenia_RN_2020.xhtml Oświadczenia Rady Nadzorczej FERRUM S.A.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki