REKLAMA

FERRUM: Zawarcie umowy częściowej z GAZ-SYSTEM

2021-06-16 15:14
publikacja
2021-06-16 15:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-16
Skrócona nazwa emitenta
FERRUM
Temat
Zawarcie umowy częściowej z GAZ-SYSTEM
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2021 w sprawie wyboru oferty FERRUM S.A. w postępowaniu wykonawczym organizowanym przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (GAZ-SYSTEM, Zamawiający), Zarząd FERRUM S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 16 czerwca 2021 r. do Spółki wpłynęła obustronnie podpisana umowa częściowa z GAZ-SYSTEM, której przedmiotem jest wyprodukowanie, sprzedaż i dostarczenie przez Spółkę na rzecz Zamawiającego izolowanych rur stalowych dla Gazociągu Gustorzyn – Wronów zamówienie 2 (Postępowanie Wykonawcze).

Spółka zobowiązała się do wykonania przedmiotu Umowy Częściowej w terminie do końca kwietnia 2022 r.

Wynagrodzenie Spółki za należyte wykonanie Umowy Częściowej wynosi ok. 38,9 mln EUR netto, tj. ok. 47,8 mln EUR brutto, co stanowi równowartość ok. 216,5 mln zł brutto według kursu NBP z dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego.

Umowa Częściowa stanowi, że o ile nie postanowiono inaczej, do Umowy Częściowej zastosowanie mają postanowienia umowy ramowej, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2019. Wobec powyższego w związku z realizacją Umowy Częściowej Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych m.in. z tytułu opóźnień w realizacji dostaw, opóźnienia w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi za wady, czy też odstąpienia przez Zamawiającego lub Spółkę od Umowy Częściowej z przyczyn leżących po stronie Emitenta, przy czym łączna wysokość naliczonych kar umownych ograniczona jest do 20% wynagrodzenia Umowy Częściowej. Jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokryją w całości szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.

Dodatkowo, zgodnie z postanowieniami umowy ramowej, Spółka wniosła zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Częściowej w formie gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. (Gwarant) do łącznej wysokości ok. 4,8 mln EUR. Zabezpieczenie gwarancji na rzecz Gwaranta stanowią m.in. weksel in blanco oraz zastaw rejestrowy i przewłaszczenie. Zamawiającemu przysługuje prawo zaspokojenia swoich roszczeń z gwarancji ubezpieczeniowej, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy Częściowej w okresie realizacji Umowy Częściowej oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady.

Ponadto w związku z dostawą towaru na podstawie Umowy Częściowej Spółka udzieliła Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na okres 36 miesięcy.

Pozostałe warunki realizacji Umowy Częściowej, w tym w zakresie możliwości jej rozwiązania lub odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-16 Krzysztof Kasprzycki Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki
2021-06-16 Honorata Szlachetka Wiceprezes Zarządu Honorata Szlachetka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki