3,7900 zł
3,84% 0,1400 zł
Ferrum SA (FER)

Zawarcie umowy częściowej z GAZ-SYSTEM

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-25
Skrócona nazwa emitenta
FERRUM
Temat
Zawarcie umowy częściowej z GAZ-SYSTEM
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2019 w sprawie wyboru oferty FERRUM S.A. w postępowaniu wykonawczym organizowanym przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (GAZ-SYSTEM, Zamawiający), Zarząd FERRUM S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 25 listopada 2019 r. do Spółki wpłynęła obustronnie podpisana umowa częściowa z GAZ-SYSTEM, której przedmiotem jest wyprodukowanie, sprzedaż i dostarczenie przez Spółkę na rzecz Zamawiającego izolowanych rur stalowych dla zadania inwestycyjnego Gazociąg Polska – Słowacja (Umowa Częściowa).

Termin realizacji Umowy Częściowej został ustalony do 30 kwietnia 2020 r., a wynagrodzenie Spółki za jej należyte wykonanie wynosi ok. 73,9 mln zł netto.

Umowa Częściowa stanowi, że o ile nie postanowiono inaczej, do Umowy Częściowej zastosowanie mają postanowienia umowy ramowej, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2019. Wobec powyższego w związku z realizacją Umowy Częściowej Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych m.in. z tytułu opóźnień w realizacji dostaw, opóźnienia w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi za wady, czy też odstąpienia przez Zamawiającego lub Spółkę od Umowy Częściowej z przyczyn leżących po stronie Emitenta, przy czym łączna wysokość naliczonych kar umownych ograniczona jest do 20% wynagrodzenia Umowy Częściowej. Jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokryją w całości szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.

Dodatkowo zgodnie z postanowieniami umowy ramowej Spółka wniosła zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Częściowej w formie gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. (Gwarant) do łącznej wysokości ok. 9,1 mln zł. Zabezpieczenie gwarancji na rzecz Gwaranta stanowią m.in. weksel in blanco oraz zastaw rejestrowy. Zamawiającemu przysługuje prawo zaspokojenia swoich roszczeń z gwarancji ubezpieczeniowej, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy Częściowej w okresie realizacji Umowy Częściowej oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady.

Ponadto w związku z dostawą towaru na podstawie Umowy Częściowej Spółka udzieliła Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na okres 36 miesięcy.

Pozostałe warunki realizacji Umowy Częściowej, w tym w zakresie możliwości jej rozwiązania lub odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-25 Krzysztof Kasprzycki Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki
2019-11-25 Honorata Szlachetka Wiceprezes Zarządu Honorata Szlachetka
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.