REKLAMA

FERRUM: Wstępne wyniki finansowe za 2020 r.

2021-04-23 12:39
publikacja
2021-04-23 12:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-23
Skrócona nazwa emitenta
FERRUM
Temat
Wstępne wyniki finansowe za 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FERRUM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2021 r., w związku z zakończeniem
w tym samym dniu procesu agregacji danych finansowych realizowanym na potrzeby przygotowania raportów rocznych odpowiednio Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020 r., podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych jednostkowych oraz skonsolidowanych wyników finansowych.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły za 2020 r. ok. 447.395 tys. zł i były wyższe o ok. 69.505 tys. zł tj. o ok. 18% od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. W okresie sprawozdawczym Spółka zrealizowała dostawy do OGP Gaz - System S.A. w ramach umowy częściowej, o której informowano raportem bieżącym nr 54/2019. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego Emitent odnotował poprawę wyniku ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów (rozumianego jako zysk brutto ze sprzedaży pomniejszony o koszty zarządu oraz koszty sprzedaży), odnotowując w minionym roku zysk ze sprzedaży w kwocie ok. 57 tys. zł w porównaniu do straty w kwocie 3.107 tys. zł w 2019 r.
W 2020 r. Spółka poniosła stratę z działalności operacyjnej na poziomie ok. 721 tys. zł, która wynikała m.in. z niższych pozostałych przychodów operacyjnych, była jednak niższa o ok. 246 tys. zł od straty poniesionej za 2019 r. Wycena memoriałowa zobowiązań wyrażonych w walutach obcych zgodnie z postanowieniami MSR/MSSF oraz koszty finansowania zewnętrznego spowodowały, że Emitent na poziomie wyniku netto poniósł stratę ok. 13.658 tys. zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów za 2020 r. wyniosły ok. 551.363 tys. zł, co stanowiło wzrost o ok. 101.937 tys. zł tj. o ok. 23% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wyższe skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto są efektem wzrostu przychodów ze sprzedaży zarówno w podmiocie dominującym FERRUM S.A., jak i w spółce zależnej ZKS FERRUM S.A. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego Grupa Kapitałowa FERRUM („Grupa”) odnotowała wzrost zysku ze sprzedaży z poziomu 4.219 tys. zł do poziomu ok. 7.111 tys. zł. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł za 2020 r. ok. 4.950 tys. zł. Na poziomie wyniku netto Grupa odnotowała za 2020 r. stratę netto w wysokości ok. 8.876 tys. zł. Poniesiona skonsolidowana strata netto za 2020 r. wynikała m.in. z ujemnego wyniku netto Emitenta.

Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę i Grupę Kapitałową FERRUM za 2020 r. zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 29 kwietnia 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-23 Krzysztof Kasprzycki Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki
2021-04-23 Honorata Szlachetka Wiceprezes Zarządu Honorata Szlachetka
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki