REKLAMA

FERRO S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytu z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. przez spółkę zależną Ferro S.A.

2021-11-30 19:06
publikacja
2021-11-30 19:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-30
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy kredytu z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. przez spółkę zależną Ferro S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ferro S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 30 listopada 2021 r. Novaservis spol. s r.o. („Novaservis”), spółka zależna Emitenta zawarła z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. („Bank”) aneks do umowy kredytu z dnia 13 listopada 2019 r., na podstawie którego Bank udostępnił i zwiększył linię kredytową dla Novaservis z kwoty 150 000 000 CZK do maksymalnej wysokości 200 000 000 CZK (tj. 36 600 000 PLN wg kursu NBP z dnia 30 listopada 2021 r.).

O zawarciu umowy kredytowej przez spółkę zależną z Bankiem Emitent informował w raporcie bieżącym nr 25/2019 z dnia 13 listopada 2019 r.

Zgodnie z aneksem do umowy, kwota dostępna w ramach linii kredytowej może zostać wykorzystana przez Novaservis w formie (i) kredytu w rachunku bieżącym (ii) kredytów krótkoterminowych. Kwota dostępna w ramach linii może zostać udostępniona w CZK lub EUR.

Linia kredytowa, o której mowa powyżej została udostępniona Novaservis na sfinansowanie potrzeb operacyjnych. Udostępnienie Novaservis linii kredytowej nie jest równoznaczne z tym, że Novaservis postanowi z niej skorzystać w całości. Linia będzie wykorzystywana zgodnie z bieżącymi potrzebami spółki zależnej.

Oprocentowanie zostało ustalone dla:
1. Kredytu w rachunku bieżącym w CZK oraz kredytów krótkoterminowych w CZK – w oparciu o PRIBOR plus marża Banku;
2. Kredytu w rachunku bieżącym w EUR oraz kredytów krótkoterminowych w EUR – w oparciu o EURIBOR plus marża Banku.

Na podstawie zawartego aneksu, umowa kredytowa została przedłużona na czas nieokreślony. Bank może żądać spłaty kredytu przez Novaservis w terminie 6-miesięcy od momentu zgłoszenia żądania, natomiast Novaservis może spłacić kredyt po uprzednim zawiadomieniu, złożonym z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

Uruchomienie linii kredytowej ponad kwotę 150 000 000 CZK nastąpi po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń kredytu wskazanych uprzednio w umowie kredytowej, tj. (i) cesji wierzytelności handlowych (ii) wystawionego przez Ferro S.A. listu wspierającego realizację zobowiązań przez Novaservis (iii) weksla in blanco (iv) zastawu na rachunkach bankowych, zwiększonych do wartości 200 000 000 CZK.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-30 Wojciech Gątkiewicz Prezes Zarządu
2021-11-30 Olga Panek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki