REKLAMA
BADANIE

FEMTECH: Zawarcie umowy objęcia akcji oraz zakończenie subskrypcji

2023-02-01 07:55
publikacja
2023-02-01 07:55
Zarząd spółki pod firmą Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej zwanej Emitentem), przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii G wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w oparciu o postanowienie § 6a statutu Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

1.Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 15 grudnia 2022 roku – podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w trybie § 6a statutu Spółki tj. w ramach kapitału docelowego
Data zakończenia subskrypcji: 31 stycznia 2023 roku – zawarcie umowy objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej.

2.Data przydziału akcji:
Nie dotyczy. Objęcie akcji serii G nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku czym nie dokonywano przydziału.

3.Liczba akcji objętych subskrypcją:
6 000 000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,50 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
Nie dotyczy.

5.Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji doszło do objęcia 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,50 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

6.Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje serii G były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 1 zł (jeden złoty) za jedną akcję.
6a. Informacje o sposobie opłacenia objętych akcji:
Akcje serii G zostaną w całości opłacone wkładem pieniężnym.

7.Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Oferty objęcia akcji na okaziciela serii G została przyjęta przez jedną osobę prawną, do której oferta była kierowana.

8.Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Objęcie akcji serii G nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.
W ramach subskrypcji akcje serii G zostały objęte przez jedną osobę prawną.

8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Podmioty, które objęły akcje serii G nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki akcji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)
W emisji akcji serii G nie uczestniczyli subemitenci.

10.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, który obejmuje koszt aktu notarialnego: 2.706 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego: 15.000 zł (piętnaście tysięcy) zł;
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł;
d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: 0,00 zł.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu” Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki