REKLAMA

FEMTECH: Emisja akcji w ramach kapitału docelowego

2021-07-08 11:42
publikacja
2021-07-08 11:42
Zarząd Femion Technology S.A. (dawniej: SMS Kredyt Holding S.A.) ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 43/2021 oraz ESPI nr 34 z dnia 5 lipca 2021 roku informuje, że w dniu 08 lipca 2021 roku działając na podstawie art. 444-447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz udzielonego przez Walne Zgromadzenie upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 714.286 zł do łącznej kwoty 8.132.636 zł. Podwyższenie nastąpi w drodze emisji 1.428.572 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł każda.
Zarząd ustalił cenę emisyjną jednej akcji serii D na kwotę 0,70 złotych (słownie: siedemdziesiąt grosze). Umowy objęcia akcji zostaną zawarte w terminie nie później niż do 31 lipca 2021 r. Akcje serii D pokryte zostaną wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. Akcje będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Akcje po uprzedniej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A.
Spółka zamierza wykorzystać pozyskane środki z emisji akcji na rozwój i bieżącą działalność Spółki, oraz jej spółek zależnych w zakresie wprowadzenia i komercjalizacji nowych usług, w szczególności usług płatniczych (usługi dostępu do informacji o rachunku i usługi inicjowania transakcji płatniczych oraz odroczonych płatności) oraz opracowania usług scoringu, przeznaczonych dla zewnętrznych klientów.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki