REKLAMA
WEBINAR

FEMION TECHNOLOGY S.A.: Informacja o zawarciu umowy zbycia akcji Emitenta

2022-11-22 15:39
publikacja
2022-11-22 15:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-22
Skrócona nazwa emitenta
FEMION TECHNOLOGY S.A.
Temat
Informacja o zawarciu umowy zbycia akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 44/2022 z dnia 8 listopada 2022 r. informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent został poinformowany przez Prezesa Zarządu Emitenta, iż zawarta została przez niego, w wykonaniu Term Sheet, umowa zbycia 6.961.665 (słownie: sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) na rzecz Inwestorów, o których mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 44/2022. Transakcja przeniesienia Akcji Emitenta nastąpi po złożeniu dyspozycji ich przeksięgowania na rachunki maklerskie Inwestorów, co powinno nastąpić następnego dnia roboczego po dokonaniu zapłaty ustalonej na 14 dni od dnia zawarcia umowy. Zgodnie z umową oraz zawartym Term Sheet z chwilą przeksięgowania Akcji wygaśnięcie ustanowiony zastaw zwykły i rejestrowy na akcjach Emitenta, o ustanowieniu którego Emitent informował w raporcie bielącym EPI nr 45/2022.

Emitent informuje, że został poinformowany, iż strony w zawartej umowie sprzedaży ustaliły również, że Inwestorzy zobowiązali się, że w ramach uchwały, która ma być podjęta przez Zarząd Emitenta w terminie do 31 grudnia 2022 r. o emisji akcji serii G w ramach kapitału docelowego, wskazany lub zaakceptowany przez nich inwestor obejmie wyemitowane przez Emitenta akcje serii G w celu dofinasowania Spółki na warunkach opisanych w części 4 Term Sheet, pod warunkiem uprzedniego zrealizowania dyspozycji przeksięgowania Akcji. Ponadto Inwestorzy zobowiązali się złożyć w terminie do 31 grudnia 2022 r. oświadczenie o zwolnieniu Emitenta z długu w zakresie wymagalnych wierzytelności wynikających z § 6 ust. 4 pkt 1 zawartej pomiędzy Emitentem a Inwestorami warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w spółce pod firmą Payment Technology sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, również pod warunkiem zrealizowania dyspozycji przeksięgowania Akcji. Jednocześnie w ramach zobowiązań osobistych, Prezes Zarządu zobowiązał się wobec Inwestorów do pełnienia funkcji w zarządzie Emitenta oraz spółki zależnej Emitenta tj. TryPay S.A. będącej Krajową Instytucją Płatniczą przez czas oznaczony przez Inwestorów, ale nie dłużej niż przez okres 18 miesięcy, licząc od daty zawarcia Term Sheet. W tym okresie Prezes Zarządu zobowiązał się także podejmować z dochowaniem należytej staranności wszelkie niezbędne działania w celu utrzymania zezwolenia na świadczenia usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej oraz działania zmierzające do złożenia wniosku o rozszerzenie dotychczasowego zezwolenia o inne usługi płatnicze.

Emitent o dalszych działaniach podjętych w wykonaniu zawartej umowy sprzedaży akcji poinformuje niezwłóczenie po uzyskaniu stosownej informacji od stron transakcji.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-22 Jarosław Olejarz Prezes Zarządu Jarosław Olejarz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki