REKLAMA

FEERUM S.A.: Informacja o zawarciu umowy znaczącej

2020-09-04 18:19
publikacja
2020-09-04 18:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-04
Skrócona nazwa emitenta
FEERUM S.A.
Temat
Informacja o zawarciu umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie („Emitent”) informuje, że w dniu 4 września 2020 roku otrzymał podpisaną, w drodze obiegowej, umowę datowaną na dzień 3 września 2020 roku („Umowa”) zawartą pomiędzy Emitentem a spółką WEES Sp. z o.o. z siedzibą w Pisanicy („Kupujący”). Przedmiotem Umowy jest wyprodukowanie, dostawa, montaż i uruchomienie przez Emitenta obiektu magazynowo-suszarniczego.
Obiekt magazynowo-suszarniczy zostanie zlokalizowany w miejscowości Pisanica w województwie warmińsko-mazurskim.
Obiekt magazynowo-suszarniczy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku.
Kupujący zapłaci Emitentowi wynagrodzenie z tytułu Umowy w łącznej wysokości 10.086.000,00 zł brutto (tj. 8.200.000,00 zł netto) („Wynagrodzenie”) w następujący sposób: (i) 10% Wynagrodzenia brutto zostanie zapłacone z tytułu zaliczki w terminie 7 dni od podpisania Umowy; (ii) 80% Wynagrodzenia brutto zostanie zapłacone zgodnie z postępem prac, na podstawie, sporządzanych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, protokołów odbioru prac; (iii) 10% Wynagrodzenia brutto zostanie zapłacone po dokonaniu odbioru końcowego.
Emitent udzielił Kupującemu 36-miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia, rozpoczynającej się z chwilą dokonania odbioru końcowego.
Umowa przewiduje kary umowne obciążające Emitenta: (i) w przypadku zwłoki Emitenta w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,02% Wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki, przy czym łącznie nie więcej niż 5% Wynagrodzenia netto; (ii) w przypadku zwłoki Emitenta w usunięciu wad w okresie gwarancji, w wysokości 0,02% Wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki, przy czym łącznie nie więcej niż 5% Wynagrodzenia netto; (iii) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zmawiającego z przyczyn leżących po stronie Emitenta, w wysokości 5% Wynagrodzenia netto.
Umowa przewiduje kary umowne obciążające Kupującego: (i) w przypadku zwłoki Kupującego w wykonaniu określonych w Umowie zobowiązań dotyczących przygotowania placu budowy i wykonania prac ziemnych i fundamentowych, w wysokości 0,02% Wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki, przy czym łącznie nie więcej niż 5% Wynagrodzenia netto; (ii) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Emitenta z przyczyn leżących po stronie Kupującego, w wysokości 5% Wynagrodzenia netto.
Odpowiedzialność odszkodowawcza Emitenta, zarówno kontraktowa oraz deliktowa, została ograniczona do szkód rzeczywiście poniesionych przez Kupującego, z zastrzeżeniem, że całkowite odszkodowanie wypłacone przez Emitenta nie może przekroczyć kwoty 2 mln. zł. Przedmiotowe ograniczenie odpowiedzialności Emitenta nie ma zastosowania do przypadków winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-04 DANIEL JANUSZ PREZES ZARZĄDU
2020-09-04 PIOTR WIELESIK CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki