REKLAMA
ZAGŁOSUJ

FAST FINANCE S.A.: wyniki finansowe

2021-12-06 22:39
publikacja
2021-12-06 22:39
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
FF_skonsolidowany_raport_kwartalny_3Q2021_29.11.2021_-_v.5_sign.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przeglNdu_SF_30.09.2021_Fast_Finance_SA.sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przeglNdu_SSF_30.09.2021_Fast_Finance_SA.sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedazy produktówm towarów i materiałów 4 573 4 403 1 003 991
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 287 243 282 55
III. Zysk (strata) brutto 2 411 130 529 29
IV. Zysk (strata) netto 1 869 130 410 29
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -28 -909 -6 -205
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -337 0 -74 0
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -365 -909 -80 -205
IX. Aktywa razem 4 114 8 447 888 1 866
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 42 444 51 346 9 161 11 343
XI. Zobowiązania długoterminowe 13 569 17 903 2 929 3 955
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 28 875 33 443 6 233 7 388
XIII. Kapitał własny -38 330 -42 899 -8 274 -9 477
XIV. Kapitał zakładowy 1 000 1 000 216 221
XV. Liczba akcji (w szt.) 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,50 0,10 0,33 0,02
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,50 0,10 0,33 0,02
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -30,66 -34,32 -6,62 -7,58
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -30,66 -34,32 -6,62 -7,58
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt">
Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro w okresach objętych
sprawozdaniem finansowym oraz za okresy porównywalne ustalane są na
podstawie kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski. Podstawowe
pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych
porównywalnych przeliczono na euro.
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt">
Poszczególne pozycje bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski dla Euro obowiązujących na ostatni dzień okresu –
kurs średni na dzień 30.09.2021 roku wynosił 4,6329; na dzień 30.09.2020
roku wynosił 4,5268 PLN, kurs średni na dzień 31.12.2020 roku wynosił
4,6148 PLN.
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt">
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla
Euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym.
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt">
Kurs średni w okresie 01.01.2021 – 30.09.2021 roku obliczony jako
średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca wynosił: 1 EUR = 4,5585 PLN.
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt">
Kurs średni w okresie 01.01.2020 – 30.09.2020 roku obliczony jako
średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca wynosił: 1 EUR = 4,4420 PLN.
</p>
</body>
</html>
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 32 z dnia 2021-12-06 o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>

</p>
<span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none"><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px">Zarządca
Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
["Emitent", "Spółka"], w nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie
bieżącym RB nr 26/2021 z dnia 15.10.2021 r., iż skonsolidowany raport
kwartalny Emitenta za III kwartał 2021 r. poddany zostanie przeglądowi
przez firmę audytorską , informuje że otrzymał w dniu 6.12.2021 r. raport
z przeglądu kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego Spółki za III
kwartał 2021 r. oraz raport z przeglądu kwartalnego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za III kwartał 2021 r.</font></span><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Tym
samym dokonanuje się korekty skonsolidowanego raportu kwartalnego za III
kwartał 2021 roku Spółki. Korekty te związane są z wyżej wspomnianą
zapowiedzią Emitenta w uzgodnieniu z audytorem, poddania badaniu w/w
sprawozdania.</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Korekta
skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku polega na
uzupełnieniu o raport z przeglądu kwartalnego skróconego sprawozdania
finansowego oraz raport z przeglądu kwartalnego skróconego
skonsolidowanego, które Spółka otrzymała w dniu 6.12.2021 r.</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Pozostałe
dokumenty i dane zawarte w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III
kwartał 2021 roku, przekazanym przez Spółkę w dniu 29 listopada 2021 r.
nie uległy zmianie.</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Skonsolidowany
raport kwartalny za III kwartał 2021 r. skorygowany w opisany powyżej
sposób Emitent opublikuje niezwłocznie po przekazaniu niniejszego raportu
bieżącego.</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Raport
jest przekazywany na podstawie § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. [Dz.U. z 2018 r. poz. 757], a także
art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych [tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2080 z późn.
zm.].</span></font>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
FF skonsolidowany raport kwartalny 3Q2021 29.11.2021 - v.5_sign.pdfFF skonsolidowany raport kwartalny 3Q2021 29.11.2021 - v.5_sign.pdf skonsolidowany raport kwartalmy
Raport z przeglÑdu SF 30.09.2021 Fast Finance SA.sig.pdfRaport z przeglÑdu SF 30.09.2021 Fast Finance SA.sig.pdf raport z przeglądu
Raport z przeglÑdu SSF 30.09.2021 Fast Finance SA.sig.pdfRaport z przeglÑdu SSF 30.09.2021 Fast Finance SA.sig.pdf raport z przeglądu skonsolidowany

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-06 Tomasz Mihułka Pełnomocnik
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki