REKLAMA
KONFLIKT ROSJA-UKRAINA

FAST FINANCE S.A.: wyniki finansowe

2021-11-05 22:22
publikacja
2021-11-05 22:22
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
FF_skonsolidowane_2021.06_-_v.6.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_zarządu_z_dzialalności_Grupy_kapitalowej_-_raport_za_I_pólrocze_2021_-_v.6_(1).T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_SF.sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_SSF.sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
stanowisko_zarzadu_dot._opinii_bieglego_rewidenta_05.11.2021_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
rada_nadzorcza_zastrzezenia_bieglego_opinia_05.11.2021_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody netto ze sprzedazy produktówm towarów i materiałów 2 753 2 864 605 645
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 404 200 309 45
III. Zysk (strata) brutto 1 404 125 309 28
IV. Zysk (strata) netto 862 125 190 28
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 -3 076 1 -693
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -590 0 -130 0
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -583 -3 076 -128 -693
IX. Aktywa razem 8 067 9 042 1 784 2 025
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 49 486 51 945 10 946 11 631
XI. Zobowiązania długoterminowe 17 001 17 903 3 761 4 009
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 32 485 34 042 7 186 7 623
XIII. Kapitał własny -41 420 -42 904 -9 162 -9 607
XIV. Kapitał zakładowy 1 000 1 000 221 224
XV. Liczba akcji (w szt.) 1 250 000 25 000 000 1 250 000 25 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,69 0,01 0,15 0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,69 0,01 0,15 0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -33,14 -1,72 -7,33 -0,38
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -33,14 -1,72 -7,33 -0,38
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font face="Times New Roman">Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do
euro w okresach objętych sprawozdaniem finansowym oraz za okresy
porównywalne ustalane są na podstawie kursów ogłaszanych przez Narodowy
Bank Polski. Podstawowe pozycje bilansu,rachunku zysków istrat
orazrachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania
finansowego oraz danych porównywalnych przeliczono na euro. Poszczególne
pozycje bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy
Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu – kurs
średni na dzień 30.06.2021 roku wynosił 4,5208; na dzień 30.06.2020 roku
wynosił 4,4660 PLN, kurs średni na dzień 31.12.2020 roku wynosił 4,6148
PLN. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla
euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym. Kurs średni w okresie 01.01.2021 – 30.06.2021 roku
obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca wynosił: 1 EUR = 4,5472 PLN. Kurs średni w
okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 roku obliczony jako średnia arytmetyczna
kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wynosił: 1 EUR =
4,4412 PLN </font>
</p>
</body>
</html>
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 28/2021 z dnia 2021-11-05 o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
<div class="OutlineElement Ltr BCX8 SCXW216045276" align="start" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; clear: both; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)">
<p class="Paragraph SCXW216045276 BCX8" paraid="960965818" paraeid="{dc71b98c-d064-4ff2-827f-c40d4278dec5}{164}" align="justify" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0px">
<span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif">Zarządca
Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
["Emitent", "Spółka"], informuje w nawiązaniu do raportu bieżącego nr
25/2021 z dnia 7 października</font></span><font size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif"><span> </span><span class="ContextualSpellingAndGrammarError SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-repeat: repeat-x; background-position: left bottom; background-image: url(data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAPEDAABVzDNVzDNV/wAAACH5BAUAAAMALAAAAAAFAAQAAAIInC2QchYKQgEAOw==)">2021r.</span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">,</span><span> </span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">raportu
bieżącego nr 26/2021 z dnia 15 października</span><span> </span><span class="ContextualSpellingAndGrammarError SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-repeat: repeat-x; background-position: left bottom; background-image: url(data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAPEDAABVzDNVzDNV/wAAACH5BAUAAAMALAAAAAAFAAQAAAIInC2QchYKQgEAOw==)">2021r.</span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">,</span><span> </span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">iż
dokonane zostały korekty skonsolidowanego raportu półrocznego za I
półrocze 2021 roku Spółki, przekazanego przez Emitenta do wiadomości
publicznej w dniu 30 września 2021 roku, skorygowanego następnie w
dniu 15 października 2021 r., wskazując poniżej przedmiot i charakter
tych korekt.</span><span class="EOP SCXW216045276 BCX8" data-ccp-props="{" true="#DEFAULT" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 19px"> </span></font>
</p>
</div>
<div class="OutlineElement Ltr BCX8 SCXW216045276" align="start" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; clear: both; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)">
<p class="Paragraph SCXW216045276 BCX8" paraid="1634895624" paraeid="{dc71b98c-d064-4ff2-827f-c40d4278dec5}{174}" align="justify" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0px">
<span class="SCXW216045276 BCX8" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; white-space: pre !important"><font size="12pt" face="WordVisiCarriageReturn_MSFontService, Times New Roman, Times New Roman_EmbeddedFont, Times New Roman_MSFontService, serif"> </font></span><font size="12pt" face="WordVisiCarriageReturn_MSFontService, Times New Roman, Times New Roman_EmbeddedFont, Times New Roman_MSFontService, serif"><span class="LineBreakBlob BlobObject DragDrop SCXW216045276 BCX8" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 18px"><br class="SCXW216045276 BCX8" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; white-space: pre !important; line-height: 18px"></span></font><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif">K</font></span><font size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif"><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">orekta
skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku</span><span> </span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">(</span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">dal</span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">ej
również: "Raport")</span><span> </span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">polega
na</span><span> </span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">jego</span><span> </span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">uzupełnieniu
o :</span><span class="EOP SCXW216045276 BCX8" data-ccp-props="{" true="#DEFAULT" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 19px"> </span></font>
</p>
</div>
<div class="OutlineElement Ltr BCX8 SCXW216045276" align="start" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; clear: both; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)">
<p class="Paragraph SCXW216045276 BCX8" paraid="661976203" paraeid="{dc71b98c-d064-4ff2-827f-c40d4278dec5}{194}" align="justify" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0px">
<span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif">a]</font></span><font size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif"><span> </span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-charstyle="eop" data-ccp-charstyle-defn="{" objectid="#DEFAULT" b3c55e25-8e77-4996-864d-7bf4c7999783="b3c55e25-8e77-4996-864d-7bf4c7999783" classid="classid" properties="properties" true="true" eop="eop" default="default" paragraph="#DEFAULT" font="#DEFAULT" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">stanowisko
Zarządu Spółki d</span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">otyczące</span><span> </span></font><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font color="rgb(0, 0, 0)" size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif">odstąpienia
przez biegłego rewidenta</font></span><font color="rgb(0, 0, 0)" size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif"><span> </span></font><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif">z
firmy audytorskiej POL-TAX 3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie</font></span><font size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif"><span> </span></font><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font color="rgb(0, 0, 0)" size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif">od
sformułowania wniosku</font></span><font color="rgb(0, 0, 0)" size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif"><span> </span><span class="ContextualSpellingAndGrammarError SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-repeat: repeat-x; background-position: left bottom; background-image: url(data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAPEDAABVzDNVzDNV/wAAACH5BAUAAAMALAAAAAAFAAQAAAIInC2QchYKQgEAOw==)">o</span><span> </span></font><span class="ContextualSpellingAndGrammarError SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-repeat: repeat-x; background-position: left bottom; background-image: url(data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAPEDAABVzDNVzDNV/wAAACH5BAUAAAMALAAAAAAFAAQAAAIInC2QchYKQgEAOw==)"><font size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif">:</font></span><font size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif"><span class="EOP SCXW216045276 BCX8" data-ccp-props="{" true="#DEFAULT" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 19px"> </span></font>
</p>
</div>
<div class="OutlineElement Ltr BCX8 SCXW216045276" align="start" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; clear: both; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)">
<p class="Paragraph SCXW216045276 BCX8" paraid="1940747065" paraeid="{dc71b98c-d064-4ff2-827f-c40d4278dec5}{212}" align="justify" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0px">
<span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif">-</font></span><font size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif"><span> </span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">śródroczn</span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">ym</span><span> </span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">skrócon</span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">ym</span><span> </span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">sprawozdani</span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">em</span><span> </span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">finansowego</span><span> </span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">za
okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku</span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">,</span><span class="EOP SCXW216045276 BCX8" data-ccp-props="{" true="#DEFAULT" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 19px"> </span></font>
</p>
</div>
<div class="OutlineElement Ltr BCX8 SCXW216045276" align="start" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; clear: both; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)">
<p class="Paragraph SCXW216045276 BCX8" paraid="456582612" paraeid="{dc71b98c-d064-4ff2-827f-c40d4278dec5}{236}" align="justify" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0px">
<span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif">-</font></span><font size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif"><span> </span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">śródroczn</span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">ym</span><span> </span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">skrócon</span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">ym</span><span> </span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">skonsolidowan</span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">ym</span><span> </span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">sprawozdani</span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">em</span><span> </span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">finansow</span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">ym</span><span> </span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">za
okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku</span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">,</span><span class="EOP SCXW216045276 BCX8" data-ccp-props="{" true="#DEFAULT" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 19px"> </span></font>
</p>
</div>
<div class="OutlineElement Ltr BCX8 SCXW216045276" align="start" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; clear: both; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)">
<p class="Paragraph SCXW216045276 BCX8" paraid="804585348" paraeid="{5b7b7364-8c81-49e9-b0b7-2a5bde275e81}{11}" align="justify" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0px">
<span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif">b]</font></span><font size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif"><span> </span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">opinię
Rady Nadzorczej</span><span> </span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">dotyczącą</span><span> </span></font><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font color="rgb(0, 0, 0)" size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif">odstąpienia
przez biegłego rewidenta</font></span><font color="rgb(0, 0, 0)" size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif"><span> </span></font><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif">z
firmy audytorskiej POL-TAX 3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie</font></span><font size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif"><span> </span></font><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font color="rgb(0, 0, 0)" size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif">od
sformułowania wniosku</font></span><font color="rgb(0, 0, 0)" size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif"><span> </span><span class="ContextualSpellingAndGrammarError SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-repeat: repeat-x; background-position: left bottom; background-image: url(data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAPEDAABVzDNVzDNV/wAAACH5BAUAAAMALAAAAAAFAAQAAAIInC2QchYKQgEAOw==)">o</span><span> </span></font><span class="ContextualSpellingAndGrammarError SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-repeat: repeat-x; background-position: left bottom; background-image: url(data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAPEDAABVzDNVzDNV/wAAACH5BAUAAAMALAAAAAAFAAQAAAIInC2QchYKQgEAOw==)"><font size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif">:</font></span><font size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif"><span class="EOP SCXW216045276 BCX8" data-ccp-props="{" true="#DEFAULT" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 19px"> </span></font>
</p>
</div>
<div class="OutlineElement Ltr BCX8 SCXW216045276" align="start" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; clear: both; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)">
<p class="Paragraph SCXW216045276 BCX8" paraid="2016389952" paraeid="{5b7b7364-8c81-49e9-b0b7-2a5bde275e81}{29}" align="justify" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0px">
<span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif">-
śródrocznym skróconym sprawozdaniem finansowego za okres od 1 stycznia
2021 roku do 30 czerwca 2021 roku,</font></span><font size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif"><span class="EOP SCXW216045276 BCX8" data-ccp-props="{" true="#DEFAULT" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 19px"> </span></font>
</p>
</div>
<div class="OutlineElement Ltr BCX8 SCXW216045276" align="start" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; clear: both; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)">
<p class="Paragraph SCXW216045276 BCX8" paraid="984010134" paraeid="{5b7b7364-8c81-49e9-b0b7-2a5bde275e81}{35}" align="justify" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0px">
<span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif">-
śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za
okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku</font></span><font size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif"><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">.</span><span class="EOP SCXW216045276 BCX8" data-ccp-props="{" true="#DEFAULT" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 19px"> </span></font>
</p>
</div>
<div class="OutlineElement Ltr BCX8 SCXW216045276" align="start" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; clear: both; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)">
<p class="Paragraph SCXW216045276 BCX8" paraid="1675930061" paraeid="{5b7b7364-8c81-49e9-b0b7-2a5bde275e81}{43}" align="justify" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0px">
<span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif"> </font></span><font size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif"><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"> </span><span class="EOP SCXW216045276 BCX8" data-ccp-props="{" true="#DEFAULT" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 19px"> </span></font>
</p>
</div>
<div class="OutlineElement Ltr BCX8 SCXW216045276" align="start" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; clear: both; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)">
<p class="Paragraph SCXW216045276 BCX8" paraid="1694445288" paraeid="{5b7b7364-8c81-49e9-b0b7-2a5bde275e81}{51}" align="justify" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0px">
<span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif">Pozostałe
dokumenty i dane zawarte w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I
półrocze 2021 r. przekazanym przez Spółkę w dniu 30 września 2021
roku, skorygowanym następnie w dniu 15 października 2021 r. nie uległy
zmianie.</font></span><font size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif"><span class="EOP SCXW216045276 BCX8" data-ccp-props="{" true="#DEFAULT" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 19px"> </span></font>
</p>
</div>
<div class="OutlineElement Ltr BCX8 SCXW216045276" align="start" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; clear: both; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)">
<p class="Paragraph SCXW216045276 BCX8" paraid="1332053182" paraeid="{5b7b7364-8c81-49e9-b0b7-2a5bde275e81}{57}" align="justify" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0px">
<span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif"> </font></span><font size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif"><span class="EOP SCXW216045276 BCX8" data-ccp-props="{" true="#DEFAULT" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 19px"> </span></font>
</p>
</div>
<div class="OutlineElement Ltr BCX8 SCXW216045276" align="start" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; clear: both; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)">
<p class="Paragraph SCXW216045276 BCX8" paraid="839537645" paraeid="{5b7b7364-8c81-49e9-b0b7-2a5bde275e81}{63}" align="justify" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0px">
<span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif">Skonsolidowany
raport półroczny uzupełniony w opisany wyżej sposób Emitent opublikuje
niezwłocznie po przekazaniu niniejszego raportu bieżącego.</font></span><font size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif"><span class="EOP SCXW216045276 BCX8" data-ccp-props="{" true="#DEFAULT" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 19px"> </span></font>
</p>
</div>
<div class="OutlineElement Ltr BCX8 SCXW216045276" align="start" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; clear: both; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)">
<p class="Paragraph SCXW216045276 BCX8" paraid="475891748" paraeid="{5b7b7364-8c81-49e9-b0b7-2a5bde275e81}{69}" align="justify" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0px">
<span class="EOP SCXW216045276 BCX8" data-ccp-props="{" true="#DEFAULT" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 18px"><font size="12pt" face="Times New Roman, Times New Roman_EmbeddedFont, Times New Roman_MSFontService, serif"> </font></span>
</p>
</div>
<div class="OutlineElement Ltr BCX8 SCXW216045276" align="start" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; clear: both; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)">
<p class="Paragraph SCXW216045276 BCX8" paraid="1221930530" paraeid="{5b7b7364-8c81-49e9-b0b7-2a5bde275e81}{73}" align="justify" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0px">
<span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif">Raport
jest przekazywany na podstawie § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. [</font></span><font size="12pt" face="Calibri, Calibri_EmbeddedFont, Calibri_MSFontService, sans-serif"><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">Dz.U</span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">.
z 2018 r. poz. 757], a także art. 56 ust. 1</span><span> </span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">pkt</span><span> </span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">2
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych [</span><span class="SpellingError SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-repeat: repeat-x; background-position: left bottom; background-image: url(data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==)">t.j</span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">.</span><span> </span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">Dz.U</span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">.
z 2020 r., poz. 2080 z</span><span> </span><span class="SpellingError SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-repeat: repeat-x; background-position: left bottom; background-image: url(data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==)">późn</span><span class="NormalTextRun SCXW216045276 BCX8" data-ccp-parastyle="Normal (Web)" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">.
zm.].</span><span class="EOP SCXW216045276 BCX8" data-ccp-props="{" true="#DEFAULT" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 19px"> </span></font>
</p>
</div>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
FF skonsolidowane 2021.06 - v.6.T.pdfFF skonsolidowane 2021.06 - v.6.T.pdf sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy kapitałowej - raport za I półrocze 2021 - v.6 (1).T.pdfSprawozdanie zarządu z działalności Grupy kapitałowej - raport za I półrocze 2021 - v.6 (1).T.pdf sprawozdanie Zarządu
Raport z przeglądu SF.sig.pdfRaport z przeglądu SF.sig.pdf raport z przeglądu
Raport z przeglądu SSF.sig.pdfRaport z przeglądu SSF.sig.pdf raport z przeglądu - skonsolidowane
stanowisko zarządu dot. opinii biegłego rewidenta 05.11.2021_final.pdfstanowisko zarządu dot. opinii biegłego rewidenta 05.11.2021_final.pdf stanowisko Zarządu
rada nadzorcza zastrzezenia biegłego opinia 05.11.2021_final.pdfrada nadzorcza zastrzezenia biegłego opinia 05.11.2021_final.pdf opinia Rady Nadzorczej

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-05 Tomasz Mihułka Pełnomocnik
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki