REKLAMA

FAST FINANCE S.A.: wyniki finansowe

2021-01-31 22:02
publikacja
2021-01-31 22:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
FF_Raport_Roczny_skonsolidowany_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
list_do_akcjonariuszy_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalności_grupy_kapitalowej_FINANCE_S.A._-_2019_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
fast_lad_korporacyjny_oswiadczenie_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
informacja_zarzadu_firma_audytorska_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Rada_Nadzorcza_-_2019__skonsolidowany_ocena.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
rada_nadzorcza_komitet_audytu_oswiadczenie_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
rada_nadzorcza_zastrzezania_audytu_opinia_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_z_badania_2019_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
stanowisko_zarzadu_zastrzezenia_audytora_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2019
I. Przychody netto ze sprzedazy produktówm towarów i materiałów 6 779 15 011 1 576 3 518
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -16 451 -109 338 -3 824 -25 625
III. Zysk (strata) brutto -17 217 -109 840 -4 002 -25 742
IV. Zysk (strata) netto -17 715 -110 152 -4 118 -25 816
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 163 3 103 735 727
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 262 231 61 54
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 118 -3 342 -492 -783
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 1 307 -8 304 -2
IX. Aktywa razem 9 682 32 374 2 274 7 529
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 52 706 57 594 12 377 13 394
XI. Zobowiązania długoterminowe 17 903 20 184 4 204 4 694
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 34 803 37 410 8 173 8 700
XIII. Kapitał własny -43 024 -25 220 -10 103 -5 865
XIV. Kapitał zakładowy 1 000 1 000 235 233
XV. Liczba akcji (w szt.) 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,71 -4,41 -0,16 -1,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,71 -4,41 -0,16 -1,03
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -1,72 -1,01 -0,40 -0,23
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -1,72 -1,01 -0,40 -0,23
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku<br/>
</p>
<span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none"><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px">przepływów
pieniężnych ze sprawozdania finansowego przeliczono na</font></span><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">EURO
według kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">zgodnie
ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia:</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">-
Bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:
na</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">dzień
31 grudnia 2019 roku średni kurs wynosił 4.2585 zł, na dzień</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">31
grudnia 2018 roku średni kurs wynosił 4.3000 zł.</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">-
Rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych według kursów</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">średnich
w odpowiednim okresie, obliczonych, jako średnia</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">arytmetyczna
kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">w
danym okresie: średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">grudnia
2019 roku - 4.3018 zł., średnia arytmetyczna w okresie od 1</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">stycznia
do 31 grudnia 2018 roku - 4.2669 zł.</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Przeliczenia
dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">złotych
przez kurs wymiany.</span></font>
</body>
</html>
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 4/2020 z dnia 2021-01-31 o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
Zarządca Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
informuje, iż dokonane zostały korekty skonsolidowanego raportu za rok
2019 Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
_dalej: "Emitent", "Spółka"_ przekazanego przez Emitenta do wiadomości
publicznej w dniu 20 lipca 2020 roku, a następnie w dniu 29 lipca 2020
r., po dokonaniu korekty raportem bieżącym nr 54/2020 wskazując poniżej
przedmiot i charakter tych korekt.<br/>
</p>
<span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none"><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px">Korekta
skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za 2019 r. polega na:</font></span><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">1.
uzupełnieniu raportu o:</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">-informacje
określone przez § 71 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29
marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757 dalej "Rozporządzenie"),
które stanowią element składowy Sprawozdania z działalności Grupy
Kapitałowej,</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">-dane
dotyczące akcjonariusza Tomasza Garlińskiego jako posiadającego
bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji Spółki,</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">-
przedstawienie ryzyka odnoszącego się do postępowania
restrukturyzacyjnego, którym objęty jest Emitent, a także ryzyka zmiany
cen i ryzyka związanego z utratą płynności finansowej,</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">-
informację Zarządu Spółki dotyczącą wyboru firmy audytorskiej wymaganą
przez § 71 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia,</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">-ocenę
Rady Nadzorczej wskazaną w § 71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia,</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">-
oświadczenie na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego w roku 2019.</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">2.
korekcie informacji zawartych w raporcie:</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">-dotyczących
spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta w zakresie udziału w
kapitale i głosach posiadanych przez Emitenta w spółce Incasso FF sp. z
o.o. z siedzibą we Wrocławiu _98% FF Inkaso sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu – spółka zależna od Emitenta, 2% - Emitent_.</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Pozostałe
dokumenty i dane zawarte w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2019 rok,
przekazanym przez Spółkę w dniu 20 lipca 2020 roku oraz w dniu 29 lipca
2020 roku, po dokonaniu korekty raportem bieżącym nr 54/2020 z dnia 29
lipca 2020 roku nie uległy zmianie.</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Skonsolidowany
raport roczny za 2019 r. uzupełniony oraz korygowany w opisany powyżej
sposób Emitent opublikuje niezwłocznie po przekazaniu niniejszego raportu
bieżącego.</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Raport
jest przekazywany na podstawie § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_, a także
art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2080).</span></font>

<p>
<br/>
<br/>
</p>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
FF_Raport_Roczny_skonsolidowany_2019.pdfFF_Raport_Roczny_skonsolidowany_2019.pdf dane finansowe
list_do_akcjonariuszy_2019.pdflist_do_akcjonariuszy_2019.pdf list
Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej FINANCE S.A. - 2019 .pdfSprawozdanie z działalności grupy kapitałowej FINANCE S.A. - 2019 .pdf sprawozdanie z działalności
fast ład korporacyjny oswiadczenie 2019.pdffast ład korporacyjny oswiadczenie 2019.pdf załącznik
informacja_zarzadu_firma_audytorska_2019.pdfinformacja_zarzadu_firma_audytorska_2019.pdf załącznik
Rada Nadzorcza - 2019 skonsolidowany ocena.pdfRada Nadzorcza - 2019 skonsolidowany ocena.pdf załącznik
rada_nadzorcza_komitet_audytu_oswiadczenie_2019.pdfrada_nadzorcza_komitet_audytu_oswiadczenie_2019.pdf załącznik
rada_nadzorcza_zastrzezania_audytu_opinia_2019.pdfrada_nadzorcza_zastrzezania_audytu_opinia_2019.pdf załącznik
sprawozdanie_z_badania_2019_skonsolidowane.pdfsprawozdanie_z_badania_2019_skonsolidowane.pdf badanie
stanowisko_zarzadu_zastrzezenia_audytora_2019.pdfstanowisko_zarzadu_zastrzezenia_audytora_2019.pdf załącznik

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-31 Włodzimierz Retelski Prezes Zarządu
2021-01-31 Michał Nazim Członek Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-31 Arkadiusz Mączka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Prestige Expert
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki