REKLAMA

FAST FINANCE S.A.: Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2021-06-10 20:29
publikacja
2021-06-10 20:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
01_III_ZWZ_2020_ogloszenie_20210610.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
02_III_ZWZ_projekty_uchwal_wraz_z_uzasadnieniem.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
04_III_wzor.formularz.glosowanie.pelnomocnik_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-10
Skrócona nazwa emitenta
FAST FINANCE S.A.
Temat
Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka"), informuje, że w dniu 9 czerwca 2021 roku wpłynęło na adres poczty elektronicznej biuro@fastfinance.pl, od akcjonariusza Emitenta Pana Jacka Zbigniewa Krzemińskiego, działającego na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, następujące żądanie:
"W związku ze zwołaniem na dzień 30 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fast Finance S.A. w restrukturyzacji (raport bieżący nr 12/2021) oraz ogłoszeniem na żądanie akcjonariuszy umieszczenia określonych spraw w porządku obrad (raport bieżący nr 13/2021) jako akcjonariusz posiadający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych żądam umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. - odnosząc się do opublikowanego projektu zmian w porządku obrad raportem bieżącym nr 13/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. - następujących spraw:
1. Jako pkt 15)
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.
2.Jako pkt 16)
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Jackowi Krzemińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 r.
3.Dotychczasowy pkt 15) oznaczyć jako pkt nr 17)
4.Jako pkt 18)
Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych w trybie art. 385 §§ 3-9 Kodeksu Spółek Handlowych tj. powołanych w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz powołanych jako pozostali członkowie Rady Nadzorczej.
5.Jako pkt 19)
Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w trybie zwykłym, tj. bez wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
6.Dotychczasowy pkt 16) oznaczyć jako pkt 20)"
Akcjonariusz przedstawił projekty uchwał dotyczących proponowanych punktów porządku obrad. Projekty uchwał przedstawione przez akcjonariusza Jacka Zbigniewa Krzemińskiego oznaczone są w projektach numerami 23 i 24 oraz znajdują się w projektach pod odnośnikami: "Do punktu 18 porządku obrad" oraz "Do punktu 19 porządku obrad".

W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 401 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, ogłasza nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. roku uwzględniający żądanie akcjonariusza oraz przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego zaktualizowane dokumenty: ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz wzór formularzy w zakresie głosowania przez pełnomocnika.

Szczegółowy zmieniony porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020,
b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji za rok 2020,
c) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej za rok 2020, a także
d) wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2020
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji za rok 2020.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji za rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2020.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Jackowi Krzemińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 r.
17. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 §§ 3-9 Kodeksu Spółek Handlowych:
a. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
b. Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej, których mandaty nie zostały obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, w przypadku wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
18. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych w trybie art. 385 §§ 3-9 Kodeksu Spółek Handlowych tj. powołanych w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz powołanych jako pozostali członkowie Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w trybie zwykłym, tj. bez wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
01_III_ZWZ_2020 ogłoszenie 20210610.pdf01_III_ZWZ_2020 ogłoszenie 20210610.pdf
02_III_ZWZ_projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.pdf02_III_ZWZ_projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.pdf
04_III_wzor.formularz.glosowanie.pelnomocnik ZWZ.pdf04_III_wzor.formularz.glosowanie.pelnomocnik ZWZ.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-10 Tomasz Mihułka pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki