REKLAMA

FAST FINANCE S.A.: Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2021-06-09 14:26
publikacja
2021-06-09 14:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
01_II_ZWZ_2020_ogloszenie_20210609.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
02_II_ZWZ_projekty_uchwal_wraz_z_uzasadnieniem.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
04_II_wzor.formularz.glosowanie.pelnomocnik_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-09
Skrócona nazwa emitenta
FAST FINANCE S.A.
Temat
Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka"), informuje, że w dniu 8 czerwca 2021 roku wpłynęło na adres poczty elektronicznej biuro@fastfinance.pl, od akcjonariuszy Emitenta: Pana Tomasza Garlińskiego i Pana Bartosza Witwickiego, reprezentujących łącznie więcej niż jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, działających na podstawie art. 401 i 385 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30.06.2021 r. (po punkcie 14 ogłoszonego raportem bieżącym Spółki nr 12/2021 w dniu 03.06.2021 r. porządku obrad) następujących spraw:
- wyboru Rady Nadzorczej Społki i dokonania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
- dokonania wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej, nie wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami


W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 401 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, ogłasza nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. roku uwzględniający żądania akcjonariuszy oraz przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego zaktualizowane dokumenty: ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz wzór formularzy w zakresie głosowania przez pełnomocnika.
Do porządku obrad dodano pkt 15, a dotychczasowy punkt 15 oznaczono jako pkt 16

Szczegółowy zmieniony porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020,
b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji za rok 2020,
c) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej za rok 2020, a także
d) wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2020
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji za rok 2020.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji za rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2020.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 §§ 3-9 Kodeksu Spółek Handlowych:
a. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
b. Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej, których mandaty nie zostały obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, w przypadku wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
01_II_ZWZ_2020 ogłoszenie 20210609.pdf01_II_ZWZ_2020 ogłoszenie 20210609.pdf
02_II_ZWZ_projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.pdf02_II_ZWZ_projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.pdf
04_II_wzor.formularz.glosowanie.pelnomocnik ZWZ.pdf04_II_wzor.formularz.glosowanie.pelnomocnik ZWZ.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-09 Tomasz Mihułka pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki