REKLAMA

FAST FINANCE S.A.: Uzupełnienie skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r.

2021-12-06 22:26
publikacja
2021-12-06 22:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-06
Skrócona nazwa emitenta
FAST FINANCE S.A.
Temat
Uzupełnienie skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"], w nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym RB nr 26/2021 z dnia 15.10.2021 r., iż skonsolidowany raport kwartalny Emitenta za III kwartał 2021 r. poddany zostanie przeglądowi przez firmę audytorską , informuje że otrzymał w dniu 6.12.2021 r. raport z przeglądu kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego Spółki za III kwartał 2021 r. oraz raport z przeglądu kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za III kwartał 2021 r.

Tym samym dokonanuje się korekty skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku Spółki. Korekty te związane są z wyżej wspomnianą zapowiedzią Emitenta w uzgodnieniu z audytorem, poddania badaniu w/w sprawozdania.

Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku polega na uzupełnieniu o raport z przeglądu kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego oraz raport z przeglądu kwartalnego skróconego skonsolidowanego, które Spółka otrzymała w dniu 6.12.2021 r.

Pozostałe dokumenty i dane zawarte w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2021 roku, przekazanym przez Spółkę w dniu 29 listopada 2021 r. nie uległy zmianie.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. skorygowany w opisany powyżej sposób Emitent opublikuje niezwłocznie po przekazaniu niniejszego raportu bieżącego.

Raport jest przekazywany na podstawie § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. [Dz.U. z 2018 r. poz. 757], a także art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.].

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-06 Tomasz Mihułka Pełnomocnik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki