REKLAMA
PIT 2023

FAST FINANCE S.A.: Rejestracja przez sąd zmiany statutu - realizacja układu.

2023-12-05 23:42
publikacja
2023-12-05 23:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Fast_Finance_Statut_tekst_jednolity_5.12.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2023
Data sporządzenia: 2023-12-05
Skrócona nazwa emitenta
FAST FINANCE S.A.
Temat
Rejestracja przez sąd zmiany statutu - realizacja układu.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"] informuje, że w związku z realizacją układu zawartego z wierzycielami w toku zakończonego postępowania restrukturyzacyjnego wobec Spółki zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych [sygn. akt VIII GRu 1/19], Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS w dniu 5.12.2023 r. dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez rejestrację zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki.

Wysokość i strukturę kapitału zakładowego oraz wartość nominalną akcji w związku z zarejestrowaną zmianą przedstawia § 7 ust. 1 Statutu, który przyjął następujące brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.741.612 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset czterdzieści jeden sześćset dwanaście złotych) i dzieli się na:
a) 562.500 (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii A, o numerach A 000001 do A 562500, o wartości nominalnej 0,80 zł (zero złotych osiemdziesiąt groszy) każda,
b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach B 00 000 001 do B 500 000 o wartości nominalnej 0,80 zł (zero złotych osiemdziesiąt groszy) każda,
c) 187.500 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii C, o numerach C 00 000 001 do C 187 500 o wartości nominalnej 0,80 zł (zero złotych osiemdziesiąt groszy) każda,
d) 20.927.015 (dwadzieścia milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy piętnaście) akcji na okaziciela serii D, o numerach D 00 000 001 do D 20.927.015 o wartości nominalnej 0,80 zł (zero złotych osiemdziesiąt groszy) każda."

Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów.
Akcje serii B, C i D nie są uprzywilejowane, co oznacza, że każda akcja daje prawo do jednego głosu.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 22.739.515.

Rejestracja podwyższenia kapitału przez Sąd stanowi wykonanie przez Społkę układu stanowiącą spłatę pozostałej części wierzytelności na rzecz wierzycieli należących do grupy III
Jednocześnie Emitent informuje, że na dzień niniejszego raportu nie stwierdzono wierzytelności w grupie IV.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje tekst jednolity statutu Spółki przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 i § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. 2018 poz. 757]
Załączniki
Plik Opis
Fast Finance Statut tekst jednolity 5.12.2023.pdfFast Finance Statut tekst jednolity 5.12.2023.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-05 Tomasz Mihułka Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki