REKLAMA

FAST FINANCE S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 r.

2021-10-15 23:32
publikacja
2021-10-15 23:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-15
Skrócona nazwa emitenta
FAST FINANCE S.A.
Temat
Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"], informuje w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2021 z dnia 7 października 2021r., iż dokonane zostały korekty skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku Spółki, przekazanego przez Emitenta do wiadomości publicznej w dniu 30 września 2021 roku, wskazując poniżej przedmiot i charakter tych korekt.
Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku ( dalej również: "Raport") polega na:
1. korekcie
a) kursów walut służących do przeliczenia danych finansowych z PLN na EUR dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych,
b) wartości aktywów w pozycji „środki pieniężne i ich ekwiwalenty” do wartości 350 tys. zł oraz wartość pasywów w pozycji „długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe” do wartości 13.344 tys. zł oraz „zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania” do wartości 6.071 tys. zł, w związku ze skorygowaniem zapisów w zakresie spłaty części zobowiązań. W wyniku tych korekt suma bilansowa uległa zmniejszeniu do kwoty 8.067 tys. zł. (str. 5),
c) wartości aktywów w pozycji „środki pieniężne i ich ekwiwalenty” do wartości 301 tys. zł oraz wartość pasywów w pozycji „długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe” do wartości 13.344 tys. zł oraz „zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania” do wartości 11.302 tys. zł, w związku ze skorygowaniem zapisów w zakresie spłaty części zobowiązań. W wyniku tych korekt suma bilansowa uległa zmniejszeniu do kwoty 7.529 tys. zł. (str. 36)
2. uzupełnieniu
a) informacji na temat Komitetu Audytu,
b) informacji na temat zmian w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,
c) informacji w zakresie aktualnego stanu procesu restrukturyzacji Emitenta,
d) przedstawiono noty informacyjne do sprawozdania jednostkowego uszczegóławiające informacje na temat poszczególnych pozycji sprawozdań składających się na jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta,
e) o raport z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego oraz raport z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Jednocześnie Zarządca Spółki informuje, że w związku z przedstawionym w tych raportach stanowiskiem firmy audytorskiej, z uwagi na czas otrzymania raportów ( dzisiaj, tj. 15.10.2021 r. w godzinach popołudniowych), Zarząd oraz Rada Nadzorcza, jako organy Spółki zobligowane do wyrażenia stanowisk odnośnie stanowisk firmy audytorskiej, nie są w stanie z przyczyn obiektywnych i oczywistych przekazać tych stanowisk w ramach tego raportu bieżącego i korekty skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 r. Chodzi mianowicie o czas jaki pozostaje do upływu terminu publikacji raportu firmy audytorskiej, wskazanego przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 25/2021 z dnia 7 października 2021 r. na dzień 15.10.2021 r. (w godzinach licząc od otrzymania raportów) a czas potrzebny do koniecznego i szczegółowego zapoznania się i odniesienia się, przez wskazane organy Spółki, do ilości informacji umieszczonych przez firmę audytorską w raportach.
Stanowiska organów Spółki zawierające odniesienie się do stanowisk zawartych w raportach firmy audytorskiej zostaną przekazane w drodze raportu bieżącego i okresowego niezwłocznie po ich wyrażeniu. Zarówno Zarząd i Rada Nadzorcza pracują już nad tymi stanowiskami.

Dodatkowo Zarządca Spółki informuje, że w toku prac z audytorem ustalono, iż w związku z zaistniałą sytuacją (publikacja dzisiaj raportów z przeglądów (15.10.2021r.) jak i wyrażonych w nich stanowiskach) skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r., którego termin publikacji przypada na dzień 29.11.2021 r. poddany zastanie przeglądowi przez firmę audytorską.

Pozostałe dokumenty i dane zawarte w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2021 r. przekazanym przez Spółkę w dniu 30 września 2021 roku nie uległy zmianie.

Skonsolidowany raport półroczny uzupełniony oraz korygowany w opisanym wyżej sposób Emitent opublikuje niezwłocznie po przekazaniu niniejszego raportu bieżącego.
Raport jest przekazywany na podstawie § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), a także art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-15 Tomasz Mihułka pełnomocnik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki