EUROSNACK S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Marcina Kłopocińskiego

2019-10-07 14:32
publikacja
2019-10-07 14:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-07
Skrócona nazwa emitenta
EUROSNACK S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Marcina Kłopocińskiego

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 7 października 2019 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) od spółki Pana Marcina Kłopocińskiego o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez New Gym S.A. bezpośrednio i pośrednio głosów w Spółce.

Zgodnie z Zawiadomieniem, Pan Marcin Kłopociński, poinformował, iż w związku z transakcjami kupna akcji Spółki zawartymi w alternatywnym systemie obrotu w dniach: 22.02.2018 r., 09.03.2018 r., 26.03.2018 r., 27.03.2018 r., 13.09.2018 r., 20.09.2018 r., 03.12.2018 r., 04.12.2018 r., 15.02.2019 r., 05.03.2019 r., 21.03.2019 r., 02.04.2019 r., 21.08.2019 r., 30.08.2019 r. (nie powodujących zmiany w ogólnej liczbie głosów wymagających Zawiadomienia) oraz w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 3 października 2019 roku w sprawie dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 lipca 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.587.200 akcji zwykłych na okaziciela serii K z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, niniejszym zawiadamia o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez Pana Marcina Kłopocińskiego bezpośrednio i pośrednio głosów w spółce Eurosnack SA.

Przed w/w zmianami wraz z podmiotem zależnym tj. spółką Private Investors Sp. z o.o. Pan Marcin Kłopociński posiadał 12.114.989 akcji stanowiących 40,12% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 12.114.989 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 40,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Z powyższej liczby Pan Marcin Kłopociński posiadał osobiście 5.152.850 akcji stanowiących 17,07% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 5.152.850 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 17,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a spółka Private Investors Sp. z o.o. w Warszawie posiadała 6.962.139 akcji stanowiących 23,06% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 6.962.139 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 23,06% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu w/w zmian Pan Marcin Kłopociński posiada wraz z podmiotem zależnym tj. spółką Private Investors Sp. z o.o. 12.196.639 akcji stanowiących 38,38% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 12.196.639 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 38,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Z powyższej liczby Pan Marcin Kłopociński posiada osobiście 5.234.500 akcji stanowiących 16,47% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 5.234.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 16,47% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a spółka Private Investors Sp. z o.o. w Warszawie posiada 6.962.139 akcji stanowiących 21,90% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 6.962.139 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 21,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podmiotem zależnym od Pana Marcina Kłopocińskiego posiadającym akcje Spółki jest spółka pod firmą Private Investors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Pan Marcin Kłopociński nie posiada informacji o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-07 Andrzej Krakówka Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki