REKLAMA

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: wyniki finansowe

2020-07-24 17:30
publikacja
2020-07-24 17:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1Q2020_SSF_GKEuCO.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01-31.03.2020 01.01-31.03.2019 01.01-31.03.2020 01.01-31.03.2019
II. Przychody ze sprzedaży 14 971 18 658 3 405 4 341
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 605 2 599 593 605
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 741 1 733 396 403
V. ZYSK (STRATA) NETTO 1 030 1 519 234 353
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom 1 034 1 468 235 342
VII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom / udziałowcom nieposiadającym kontroli -4 50 -1 12
VIII. Zysk na akcję (PLN; EUR) 0,18 0,28 0,04 0,07
IX. Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR) 0,18 0,28 0,04 0,07
X. Średni kurs PLN / EUR w okresie X x 4,3963 4,2978
XI. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01-31.03.2020 01.01-31.03.2019 01.01-31.03.2020 01.01-31.03.2019
XII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 -342 1 -80
XIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -989 831 -225 193
XIV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -692 -643 -157 -150
XV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 13 378 -154 3 043 -36
XVI. Średni kurs PLN / EUR w okresie x x 4,3963 4,2978
XVII. SKONSOLIDOWANA SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.03.2020 31.03.2019 31.03.2020 31.03.2019
XVIII. Aktywa 188 008 188 749 41 300 43 882
XIX. Zobowiązania długoterminowe 9 334 60 480 2 050 14 061
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 131 773 84 027 28 946 19 535
XXI. Kapitał własny 46 901 44 242 10 303 10 286
XXII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom 45 929 42 996 10 089 9 996
XXIII. Kurs PLN / EUR na koniec okresu x x 4,5523 4,3013
XXIV. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01-31.03.2020 01.01-31.03.2019 01.01-31.03.2020 01.01-31.03.2019
XXV. Przychody ze sprzedaży 9 491 8 538 2 159 1 987
XXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 544 1 588 579 369
XXVII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 540 556 350 129
XXVIII. ZYSK (STRATA) NETTO 934 651 212 151
XXIX. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 934 651 212 151
XXX. Zysk na akcję (PLN; EUR) 0,17 0,12 0,04 0,03
XXXI. Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR) 0,17 0,12 0,04 0,03
XXXII. Średni kurs PLN / EUR w okresie x x 4,3963 4,2978
XXXIII. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01-31.03.2020 01.01-31.03.2019 01.01-31.03.2020 01.01-31.03.2019
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 745 2 051 624 477
XXXV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 196 687 -272 160
XXXVI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 525 -1 607 -347 -374
XXXVII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 25 1 131 6 263
XXXVIII. Średni kurs PLN / EUR w okresie X x 4,3963 4,2978
XXXIX. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.03.2020 31.03.2019 31.03.2020 31.03.2019
XL. Aktywa 135 083 149 917 29 674 34 854
XLI. Zobowiązania długoterminowe 13 026 68 783 2 861 15 991
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 99 023 47 473 21 752 11 037
XLIII. Kapitał własny 23 034 33 661 5 060 7 826
XLIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 23 034 33 661 5 060 7 826
XLV. Kurs PLN / EUR na koniec okresu x x 4,5523 4,3013


Pozycje
z rachunku zysków i strat oraz z rachunku przepływów pieniężnych
obliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów
ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca,
który za 3 miesiące 2020 roku wyniósł 1 EUR = 4,3963 PLN, a za 3
miesiące 2019 roku wyniósł 1 EUR = 4,2978 PLN.


Pozycje
ze sprawozdania z sytuacji finansowej obliczono według kursu ogłoszonego
przez NBP obowiązującego na dzień 31.03.2020 który wyniósł 1 EUR =
4,5523 PLN, na dzień 31.12.2019 roku 1 EUR  = 4,2585 PLN oraz na dzień
31.03.2019 roku 1 EUR = 4,3013.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1Q2020_SSF_GKEuCO.pdf1Q2020_SSF_GKEuCO.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-24 JOLANTA ZENDRAN WICEPREZES ZARZĄDU JOLANTA ZENDRAN
2020-07-24 AGATA ROSA-KOŁODZIEJ CZŁONEK ZARZĄDU AGATA ROSA-KOŁODZIEJ
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki