REKLAMA

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Aneks do umowy kredytowej z Bankiem Santander

2020-12-18 13:05
publikacja
2020-12-18 13:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-18
Skrócona nazwa emitenta
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
Temat
Aneks do umowy kredytowej z Bankiem Santander
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu nr 13/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. oraz raportu 36/2020 z dnia 24 listopada 2020 r., dotyczących umowy kredytowej (dalej: „Umowa”, „Kredyt”) zawartej z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”), Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna (dalej: „Emitent”, „Spółka”), a ponadto w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w punkcie 18.6. Warunków Emisji Obligacji serii B, informuje, iż w dniu 18 grudnia 2020 r., Emitent podpisał z Bankiem aneks do Kredytu udzielonego Spółce w dniu 7 kwietnia 2020 r., którego celem było finansowanie wykupu obligacji serii A Emitenta.

Na mocy aneksu, wydłużony został okres finansowania Kredytu z dnia 31 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Amortyzacja Kredytu będzie następowała na zasadach analogicznych jak przewidziano w stosunku do obligatariuszy obligacji serii B Emitenta, i następować będzie poprzez spłatę w dniach 14 stycznia, 14 kwietnia, 14 lipca, 14 października 2021 r., oraz w dniach 14 stycznia, 14 kwietnia, 14 lipca, 14 października 2022 r., kwot stanowiących 3% wartości początkowej Kredytu.

Wielkość udzielonego finansowania, jak również oprocentowanie Kredytu nie uległo zmianie i nadal naliczane jest według stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych (Stawka Bazowa) powiększonej o marżę Banku w wysokości 5,74 p.p. Na dzień 18 grudnia 2020 r. kwota Kredytu wynosi 12.220.000,00 zł. (słownie: dwanaście milionów dwieście dwadzieścia tysięcy złotych).

Zmianie nie ulegają również zabezpieczenia wierzytelność Banku, które zgodnie z umową pomiędzy wierzycielami Spółki, zawartą dnia 3 kwietnia 2020 r. obejmują:
a) zastaw rejestrowego na akcjach Spółki,y
b) zastaw rejestrowy na akcjach spółki EucoVIPcar S.A.,
c) zastaw rejestrowy na udziałach spółki Centrul European de Despăgubiri S.R.L.;
d zastaw rejestrowy na wierzytelnościach przysługujących EUCO Cesje sp. z o.o.;
e) zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw stanowiących całość gospodarczą ustanowiony przez Spółkę;
f) zastaw rejestrowy na rachunkach Spółki oraz podmiotów powiązanych Spółki; oraz
g) poręczenia udzielone przez Spółkę oraz podmioty powiązane;
h) oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji złożone przez Spółkę oraz podmioty powiązane;
i) gwarancję płynnościową wystawioną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w wysokości 80%, tj. 9.776.000,00 zł.

Aneks nie nakłada na Emitenta obowiązku ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat, prowizji bądź kosztów związanych z wydłużeniem terminu finansowania. Jedyna prowizja związana z Kredytem i ponoszona na rzecz Banku to prowizja z tytułu zarządzania Kredytem, pobierana od wykorzystanej kwoty kredytu i przewidziana przez dokument finansowania od dnia 7 kwietnia 2020 r., tj. od dnia, w którym została zawarta umowa Kredytu.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-18 JOLANTA ZENDRAN WICEPREZES ZARZĄDU JOLANTA ZENDRAN
2020-12-18 AGATA ROSA-KOŁODZIEJ CZŁONEK ZARZĄDU AGATA ROSA-KOŁODZIEJ
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki