4,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Euro-Tax.pl SA (ETX)

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2019_05_21_ETX_SA_WZA_-_ogloszenie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2019_05_21_ETX_SA_WZA_-_projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2019_05_21_ETX_SA_WZA_-_wzor_pelnomocnictwa.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2019_05_21_ETX_SA_WZA_-_formularz_do_wykonywania_glosu_przez_pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2019_05_21_ETX_SA_WZA_-_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-22
Skrócona nazwa emitenta
EURO-TAX S.A.
Temat
Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Euro-Tax.pl Spółki Akcyjnej (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Poznaniu 61-626, ul. Szelągowska nr 25 lok. 2-3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000311384, NIP: 972-117-92-58, REGON: 300855761, działając w oparciu o art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 18 czerwca 2019 roku Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 13:30, w siedzibie Spółki (61-626 Poznań, ul. Szelągowska nr 25 lok. 2-3), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
6. Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego oraz z oceny wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
10. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2018 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2018.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2018.
13. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
15. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki i, treść projektów uchwał, wzory pełnomocnictw oraz formularz wykonywania głosów przez pełnomocnika zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu.

W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (data ogłoszenia przypada w dniu 22 maja 2019 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż 3 czerwca 2019 roku), od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1)-3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis
2019 05 21 ETX SA WZA - ogłoszenie.pdf2019 05 21 ETX SA WZA - ogłoszenie.pdf
2019 05 21 ETX SA WZA - projekty uchwał.pdf2019 05 21 ETX SA WZA - projekty uchwał.pdf
2019 05 21 ETX SA WZA - wzór pełnomocnictwa.pdf2019 05 21 ETX SA WZA - wzór pełnomocnictwa.pdf
2019 05 21 ETX SA WZA - formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.pdf2019 05 21 ETX SA WZA - formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.pdf
2019 05 21 ETX SA WZA - informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf2019 05 21 ETX SA WZA - informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-22 Adam Powiertowski Prezes Zarządu
2019-05-22 Tomasz Jamrozy Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.