REKLAMA

EURO-TAX S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2021-09-16 12:13
publikacja
2021-09-16 12:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2021_10_19__ETX_SA_NWZA_-_ogloszenie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2021_10_19__ETX_SA_NWZA_-_projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2021_10_19_ETX_SA_NWZA_-_formularz_do_wykonywania_glosu_przez_pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2021_10_19_ETX_SA_NWZA_-_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2021_10_19_ETX_SA_NWZA_-_wzor_pelnomocnictwa.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-16
Skrócona nazwa emitenta
EURO-TAX S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Euro-Tax.pl Spółki Akcyjnej (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Poznaniu 61-626, ul. Szelągowska nr 25 lok. 2-3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000311384, NIP: 972-117-92-58, REGON: 300855761, działając w oparciu o art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 19 października 2021 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki (61-626 Poznań, ul. Szelągowska nr 25 lok. 2-3), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania Pana Ireneusza Rymaszewskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania Pana Tomasza Zielińskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
7. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Pana Grzegorza Mańkowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
8. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Pana Łukasza Polaka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
9. Powzięcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki i, treść projektów uchwał, wzory pełnomocnictw oraz formularz wykonywania głosów przez pełnomocnika zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu.


W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (data ogłoszenia przypada w dniu 16 września 2021 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż 4 października 2021 roku), od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1)-3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Załączniki
Plik Opis
2021 10 19 ETX SA NWZA - ogłoszenie.pdf2021 10 19 ETX SA NWZA - ogłoszenie.pdf
2021 10 19 ETX SA NWZA - projekty uchwał.pdf2021 10 19 ETX SA NWZA - projekty uchwał.pdf
2021 10 19 ETX SA NWZA - formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.pdf2021 10 19 ETX SA NWZA - formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.pdf
2021 10 19 ETX SA NWZA - informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf2021 10 19 ETX SA NWZA - informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf
2021 10 19 ETX SA NWZA - wzór pełnomocnictwa.pdf2021 10 19 ETX SA NWZA - wzór pełnomocnictwa.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-16 Adam Powiertowski Prezes Zarzadu
2021-09-16 Tomasz Jamrozy Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki