4,0000 zł
-2,44% -0,1000 zł
Euro-Tax.pl SA (ETX)

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Euro-Tax.pl Spółki Akcyjnej (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Poznaniu 61-626, ul. Szelągowska nr 25 lok. 2-3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000311384, NIP: 972-117-92-58, REGON: 300855761, działając w oparciu o art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 18 czerwca 2019 roku Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 13:30, w siedzibie Spółki (61-626 Poznań, ul. Szelągowska nr 25 lok. 2-3), z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
6.Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego oraz z oceny wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat Spółki za rok obrotowy 2018.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
10.Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2018 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
11.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2018.
12.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2018.
13.Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
14.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
15.Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.
16.Wolne głosy i wnioski.
17.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki i, treść projektów uchwał, wzory pełnomocnictw oraz formularz wykonywania głosów przez pełnomocnika zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu.

W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (data ogłoszenia przypada w dniu 22 maja 2019 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż 3 czerwca 2019 roku), od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1)-3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
20190522_095213_0000119956_0000111674.pdf
20190522_095213_0000119956_0000111675.pdf
20190522_095213_0000119956_0000111676.pdf
20190522_095213_0000119956_0000111677.pdf
20190522_095213_0000119956_0000111678.pdf
Źródło: NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.