ES-SYSTEM S.A.: wyniki finansowe

2019-05-23 07:02
publikacja
2019-05-23 07:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1Q2019_Raport.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1Q2019_Aneks_skonsolidowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE
Rachunek zysków i strat
I. Przychody netto ze sprzedaży 51 783 41 703 12 049 9 981
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 812 187 654 45
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 676 235 623 56
IV. Zysk (strata) netto okresu 2 658 359 618 86
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 2 658 359 618 86
VI. Zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) 0,06 0,01 0,01 0,00
VII. Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) 0,06 0,01 0,01 0,00
Rachunek przepływów pieniężnych
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (367) 3 101 (85) 742
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (353) 2 678 (82) 641
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (730) (122) (170) (29)
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 450) 5 656 (337) 1 354
Bilans*
XII. Aktywa 199 158 179 112 46 302 41 654
XIII. Zobowiązania długoterminowe 20 909 7 647 4 861 1 778
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 37 145 33 022 8 636 7 680
XV. Kapitał własny 141 104 138 443 32 805 32 196
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 141 104 138 443 32 805 32 196
SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE
Rachunek zysków i strat
XVII. Przychody netto ze sprzedaży 50 343 41 697 11 714 9 979
XVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 573 (1 725) 366 (413)
XIX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 065 (1 734) 946 (415)
XX. Zysk (strata) netto okresu 3 996 (1 648) 930 (394)
XXI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 3 996 (1 648) 930 (394)
XXII. Zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) 0,09 (0,04) 0,02 (0,01)
XXIII. Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) 0,09 (0,04) 0,02 (0,01)
Rachunek przepływów pieniężnych
XXIV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 77 2 712 18 649
XXV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (192) (313) (45) (75)
XXVI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (726) (110) (169) (26)
XXVII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (841) 2 289 (196) 548
Bilans*
XXVIII. Aktywa 185 831 164 291 43 203 38 207
XXIX. Zobowiązania długoterminowe 15 297 1 876 3 556 436
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 48 584 44 461 11 295 10 340
XXXI. Kapitał własny 121 950 117 954 28 352 27 431
XXXII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 121 950 117 954 28 352 27 431


*Dane bilansowe z 2019 roku prezentowane są na dzień 31.03.2019,
natomiast dane bilansowe z 2018 roku prezentowane są na dzień 31.12.2018.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1Q2019 Raport.pdf1Q2019 Raport.pdf Skonsolidowany raport kwartalny QSr za 1. kwartał 2019
1Q2019 Aneks skonsolidowany.pdf1Q2019 Aneks skonsolidowany.pdf Skonsolidowany raport kwartalny QSr za 1. kwartał 2019 aneks 1 - sprawozdanie finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-23 Rafał Gawrylak Prezes Zarządu
2019-05-23 Waldemar Pilch Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki