REKLAMA

ERBUD S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – zawarcie znaczącej Umowy o wartości 154,64 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Biały Bór oraz spełnienie się warunku zawieszającego.

2020-10-01 09:37
publikacja
2020-10-01 09:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-01
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – zawarcie znaczącej Umowy o wartości 154,64 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Biały Bór oraz spełnienie się warunku zawieszającego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 4 czerwca 2020r. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania informacji poufnej, zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Przyczyną ujawnienia opóźnionej informacji poufnej jest spełnienie się warunku zawieszającego przewidzianego w umowie.

W dniu 4 czerwca Emitent działając w Konsorcjum z firmą PBDI S.A z Torunia (podmiot zależny w 90% od Emitenta, Lider Konsorcjum) zawarł znaczącą Umowę na roboty budowlane na niżej określonych warunkach:

1. Data zawarcia kontraktu: 4 czerwca 2020 roku;
2. Inwestor (dokładna nazwa i siedziba): Biały Bór Farma Wiatrowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk;
3. Całkowita wartość kontraktu netto: 154.644.187,79 PLN netto;
4. Przedmiot kontraktu: roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Biały Bór;
5. Termin realizacji Umowy: 28 lutego 2022 roku;
6. Warunki płatności: fakturowanie częściowe zgodnie z realizacją kamieni milowych. Faktury płatne w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury;
7. Gwarancja dobrego wykonania: 10 % wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej z terminem ważności 15 marca 2022r.
8. Gwarancja usunięcia wad i usterek: 3 % wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej z terminem ważności 15 marca 2027r.
9. Kary:
- za rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: 10% wartości kontraktu;
- za opóźnienia w realizacji poszczególnych kamieni milowych - 0,1% wartości kontraktu za każdy dzień kalendarzowy zwłoki;
- za opóźnienia w realizacji kontraktu - 0,1% wartości kontraktu za każdy dzień kalendarzowy zwłoki;
- za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów dotyczących realizacji kontraktu – 3.000 PLN za każdy dzień opóźnienia;
- za opóźnienie w usunięciu wad i usterek – 5.000 PLN za każdy dzień opóźnienia;
Maksymalna dopuszczalna kwota kar umownych za opóźnienie nie przekroczy 25% całkowitej ceny kontraktu.
10. Uwagi:
- przystąpienie przez Strony do realizacji przedmiotu Kontraktu było uzależnione od pisemnego polecenia rozpoczęcia prac przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego.
Ostateczny termin uzyskania polecenia to 30.09.2020 r
- wartość robót realizowanych przez Emitenta nie przekroczy 25% wartości kontraktu.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 30.09.2020 r., w nocy, w działając w Konsorcjum z firmą PBDI S.A. z/s w Toruniu (podmiot zależny w 90% od Emitenta, Lider Konsorcjum) otrzymał od Zamawiającego - Biały Bór Farma Wiatrowa 3 Sp. z o. o. pisemne polecenie rozpoczęcia prac.
W związku z powyższym został spełniony warunek wejścia w życie Umowy.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-01 Agnieszka Głowacka Radosław Górski Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Agnieszka Głowacka Radosław Górski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki