REKLAMA

ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy warunkowej o roboty budowlane o wartości 33,9 mln zł netto na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Poznaniu przy ul. Anny Jantar.

2022-01-19 14:05
publikacja
2022-01-19 14:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-19
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podpisanie znaczącej Umowy warunkowej o roboty budowlane o wartości 33,9 mln zł netto na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Poznaniu przy ul. Anny Jantar.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał znaczącą Umowę warunkową o roboty budowlane na niżej wymienionych warunkach:

KONTRAKT UMOWA WARUNKOWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W SYSTEMIE GENERALNEGO WYKONAWSTWA W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ, z datą wydania nakazu rozpoczęcia robót w terminie do 31.03.2022r.
INWESTOR VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław
TERMIN REALIZACJI 19.12.2023r.
POWIERZCHNIA m² PUM: 5 473,30 m2
ZAKRES PRAC Generalne Wykonawstwo w formule zaprojektuj i wybuduj budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz Infrastrukturą w tym infrastrukturą techniczną, instalacjami, niezbędnymi urządzeniami technicznymi, zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu oraz małą architekturą i zielenią
WARTOŚĆ W MLN PLN 33.944.306,69 PLN netto
wynagrodzenie ryczałtowe
MIEJSCE WYKONANIA ul. Anny Jantar w Poznaniu

GWARANCJA DOBREGO WYKONANIA 10 % wynagrodzenia umownego netto
GWARANCJA NAPRAWY WAD I USTEREK 5 % wynagrodzenia umownego netto
KARY
1.1. za opóźnienie w dotrzymaniu Dat Kluczowych:
1.1.1. w etapie projektowym - za niedotrzymanie każdej z Dat Kluczowych w wysokości 0,1% części Ceny Umowy za wykonanie usług projektowych i opracowanie Dokumentacji Projektowej określonej, za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu każdej z tych Dat Kluczowych;
1.1.2. w etapie budowy za niedotrzymanie Dat Kluczowych VII w wysokości 0,2% (dwie dziesiąte procent) Ceny Umowy; za niedotrzymanie Dat Kluczowych VIII w wysokości 0,25% (dwie dziesiąte procent) Ceny Umowy"
"1.2. za opóźnienie w usunięciu Wad stwierdzonych w trakcie wykonywania Robót lub przy jakimkolwiek odbiorze z wyłączeniem Odbioru Końcowego - w wysokości 0,1% Ceny Umowy za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu określonego Umową terminu na usunięcie Wad"
"1.3. za opóźnienie w usunięciu Wad Istotnych - w wysokości 0,3% Ceny Umowy za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu XI Daty Kluczowej do dnia ich usunięcia"
"1.4. za opóźnienie w usunięciu Wad Nieistotnych - w wysokości 0,1% Ceny Umowy za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu usunięcia Wady Nieistotnej wskazanego w protokole Odbioru Końcowego do dnia jej usunięcia"
"1.5. za opóźnienie w usunięciu jakiejkolwiek Wady stwierdzonej w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych), za każdy dzień opóźnienia w usunięciu Wady"
"1.6. za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania Wady mającej charakter awarii stwierdzonej w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych), za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do usuwania Wady liczony od dnia doręczenia karty zgłoszenia Wady "
"1.7. za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% (dziesięć procent) Ceny Umowy"
LIMIT KAR 10% wynagrodzenia umownego netto
OKRESY GWARANCYJNE "1.1. na konstrukcję budynku – 10 lat,
1.2. na pokrycie dachów i garaży z izolacjami wodnymi i termicznymi - 10 (dziesięć) lat,
1.3. na drogi zewnętrzne i wewnętrzne – 6 (sześć) lat,
1.4. na pozostałe Roboty – 6 lat
1.5. na wszystkie urządzenia - według gwarancji producenta - jednak nie mniej niż 2 lata"

Oddział Oddział Szczecin

Segment budynek mieszkalny wielorodzinny

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-19 Jacek Leczkowski Agnieszka Głowacka Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Jacek Leczkowski Agnieszka Głowacka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki