ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy przez Erbud S.A. o wartości 45,4 mln zł brutto. Umowa dotyczy zamówienia: "Termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala oraz Budynku Polikliniki celem poprawy efektywności energetycznej SPSK Nr 4 w Lublinie"

2019-06-06 11:39
publikacja
2019-06-06 11:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-06
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podpisanie znaczącej Umowy przez Erbud S.A. o wartości 45,4 mln zł brutto. Umowa dotyczy zamówienia: "Termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala oraz Budynku Polikliniki celem poprawy efektywności energetycznej SPSK Nr 4 w Lublinie"

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 06 czerwca 2019r. podpisał znaczącą Umowę na roboty budowlane na niżej określonych warunkach:

LP WYSZCZEGÓLNIENIE DANE Z KONTRAKTU
1 Data zawarcia kontraktu 06.06.2019r.
2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) "Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie,
ul. Dr. K. Jaczewskiego 8,
20-954 Lublin,"
3 Wartość kontraktu 45 414 060,00zł brutto, 36 922 000,00zł netto
4 Przedmiot kontraktu "Nazwa zamówienia: ""Termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala oraz Budynku Polikliniki celem poprawy efektywności energetycznej SPSK Nr 4 w Lublinie"".
Zakres prac obejmuje: modernizację systemu ogrzewania, docieplenie stropodachów i dachów, modernizację systemu przygotowania ciepłej wody, modernizację instalacji oświetleniowej, docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych, stropów zewnętrznych, wymianę części okien i drzwi, elementy zagospodarowania terenu. W ramach projektu zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna."
5 Miejsce wykonywania kontraktu "ul. Dr. K. Jaczewskiego 8,
20-954 Lublin,"
6 Terminy realizacji do 06.09.2021r.
7 Warunki płatności "a) forma i termin płatności faktur: przelew, do 45 dni
b) wynagrodzenie kosztorysowe
c) fakturowanie kwartalne

"
8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) 2.270.703,00 zł, 06.06.2019 r. - 06.10.2021 r.
9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) 681.210,90 zł, 07.10.2021 r. - 22.10.2026 r.
10
Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obwiązywania) "a) termin gwarancji na wbudowane urządzenia – zgodnie z udzieloną gwarancją przez ich producenta, nie krótszą niż 36 miesięcy,
b) termin gwarancji na ślusarkę aluminiową i stalową – 10 lat,
c) termin gwarancji na roboty budowlane - 60 m-cy
d) termin gwarancji na elewację - 6 lat
e) termin gwarancji na roboty izolacyjne dachu wraz z pokryciem - 10 lat
f) termin gwarancji na moduł fotowoltaiczny i inwerter - 20 lat "
11 Kary "
1) za odstąpienie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto,
2) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu umowy i/lub opóźnienie w wykonaniu danego etapu ponad termin wynikający z harmonogramu - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto w odniesieniu do jednego lub więcej etapów, który nie został wykonany w tym terminie - za każdy dzień opóźnienia;
3) za opóźnienie w rozpoczęciu robót i/lub opóźnienie w rozpoczęciu robót danego etapu ponad termin wynikający z harmonogramu - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto w odniesieniu do jednego lub więcej etapów, który nie został rozpoczęty w tym terminie - za każdy dzień opóźnienia;
4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze „etapowym” - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za całość robót w zakresie danego etapu, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
5) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub w trakcie okresu gwarancji - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto w zakresie danego etapu za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
6) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 4 lub ust. 9, w stosunku do terminów tam wskazanych - w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia;
7) w przypadku niestawienia się kierownika budowy, bądź kierowników robót na wezwanie Zamawiającego w przeciągu 4 godzin - w wysokości 200 zł za każdy przypadek;
8) w przypadku opóźnienia w złożeniu polisy OC – w wysokości 300,00 zł za każdy dzień opóźnienia;
9) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia;
10) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia;
11) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia;
12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia;
13) za niedostarczenie na żądanie Zamawiającego wszelkich niezbędnych dokumentów i/lub oświadczeń potwierdzających zapłatę przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy należnego wynagrodzenia - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia.

"
12 Uwagi - BUdowę realizuje Odddziął Rzeszów

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-06 Józef Zubelewicz Agnieszka Głowacka Członek Zarządu Członek Zarządu Józef Zubelewicz Agnieszka Głowacka
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki