REKLAMA

ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 48,88 mln zł netto na realizacji zamierzenia budowlanego obejmującego budowę budynku mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu w Warszawie.

2020-09-15 14:21
publikacja
2020-09-15 14:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-15
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 48,88 mln zł netto na realizacji zamierzenia budowlanego obejmującego budowę budynku mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu w Warszawie.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Erbud S.A. ( Emitent) informuje, że w dniu 15-09-2020 r. podpisał Umowę na roboty budowlane na niżej określonych warunkach:

LP WYSZCZEGÓLNIENIE DANE Z KONTRAKTU
1 Data zawarcia kontraktu 15.09.2020 roku
2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) MATEXI POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-867, Aleja Jana Pawła II
3 Wartość kontraktu 48 880 000,00 PLN netto;
4 Przedmiot kontraktu Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną, instalacjami, niezbędnymi urządzeniami
5 Miejsce wykonywania kontraktu ul. Żeromskiego 17, Warszawa
6 Terminy realizacji "23 miesiące od Przekazania Placu Budowy
Termin rozpoczęcia - 16.09.2020
Termin zakończenia - 16.08.2022"
7 Warunki płatności 30 dni od daty przyjęcia prawidłowo wystawionej faktury
8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) "Zabezpieczenie należytego wykonania 10% wartości kontraktu netto w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej o ważności 90 dni dłuższej niż Termin Zakończenia
Zabezpieczenie z tytułu gwarancji i rękojmi - 5% wartości kontraktu netto w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na okres 12 miesięcy, następnie 2,5% wartości kontraktu netto na okres 48 miesięcy"
9 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin bowiązywania) Gwarancja jakości: a) na wszelkie Roboty Budowlane wykonane w ramach Kompletnego Zobowiązania - 60 (sześćdziesiąt) miesięcy, licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, na zieleń na okres 12 miesięcy b) na urządzenia – zgodnie z gwarancją producenta lub dostawcy, lecz nie krócej niż 24 (dwadzieścia cztery) miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.
10 Kary "W przypadku nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania Umowy Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne:
- w odniesieniu do Terminów Węzłowych - w wysokości 0,05% (pięciu setnych procenta) Wynagrodzenia Ryczałtowego, licząc za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
- w odniesieniu do Terminu Zakończenia Kompletnego Zobowiązania - w wysokości 0,10 % (dziesięciu setnych procenta) Wynagrodzenia Ryczałtowego, licząc za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
- w wysokości 1% wynagrodzenia za realizację Zmian Lokatorskich, ustalonego w odrębnym zleceniu, licząc za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w stosunku do terminów określonych w zleceniu;;
- za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 700zł, licząc za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów na usunięcie tych wad lub usterek
- 10% Wynagrodzenia Ryczałtowego za odstąpienie od Umowy
- z tytułu nieprawidłowości w zakresie BHP od 500 zł ( pięćset złotych) do 2.000 zł ( dwa tysiące złotych) dla nieprawidłowości istotnych i do 500 zł ( pięćset złotych) dla nieprawidłowości pozostałych
"
11 Uwagi Budowa realizowana przez Oddział Warszawa

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-15 Agnieszka Głowacka Jacek Leczkowski Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Agnieszka Głowacka Jacek Leczkowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki