REKLAMA

ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 38,98 mln zł netto na prace projektowe i roboty drogowe w trybie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ dla zadania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+023 – Budowa obwodnicy m. Lubraniec

2020-10-05 10:49
publikacja
2020-10-05 10:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 57 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-05
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 38,98 mln zł netto na prace projektowe i roboty drogowe w trybie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ dla zadania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+023 – Budowa obwodnicy m. Lubraniec
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 5 października 2020r. spółka PBDI S.A z Torunia (podmiot zależny w 90% od Emitenta) zawarła znaczącą Umowę na prace projektowe i roboty drogowe na niżej określonych warunkach:

1. Data zawarcia kontraktu: 5 października 2020 roku;
2. Inwestor (dokładna nazwa i siedziba): Województwo Kujawsko – Pomorskie, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz;
3. Całkowita wartość kontraktu netto: 38.982.570,66 PLN netto;
4. Przedmiot kontraktu: prace projektowe i roboty drogowe w trybie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ dla zadania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+023 – Budowa obwodnicy m. Lubraniec;
5. Ostateczny termin realizacji Umowy: 24 listopada 2022 roku;
6. Warunki płatności: fakturowanie częściowe na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego nie częściej niż raz w miesiącu. Faktury płatne w terminie do 30 dni od dnia doręczenia faktury;
7. Gwarancja dobrego wykonania: 5 % wartości wynagrodzenia brutto w formie gwarancji ubezpieczeniowej z terminem ważności 30 dni od daty podpisania odbioru końcowego ;
8. Gwarancja usunięcia wad i usterek: 1,5 % wartości wynagrodzenia brutto w formie gwarancji ubezpieczeniowej z terminem ważności 7 lat i 15 dni od daty podpisania odbioru końcowego;
9. Kary:
- z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 15% wynagrodzenia brutto;
- za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej w wysokości 0,5% wartości umownej brutto za każdy dzień zwłoki. Kary nie zostaną naliczone jedynie w przypadku dochowania terminu końcowego wykonania umowy;
- za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych w wysokości 0,5% wartości umownej brutto za każdy dzień zwłoki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-05 Jacek Leczkowski Agnieszka Głowacka Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Jacek Leczkowski Agnieszka Głowacka
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki