REKLAMA

ERBUD S.A.: Podpisanie przez spółkę zależną od ERBUD S.A. (Emitent) – PBDI S.A. znaczącej umowy z podwykonawcą na wykonanie usługi kompleksowych robót bitumicznych.

2020-09-16 18:12
publikacja
2020-09-16 18:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-16
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podpisanie przez spółkę zależną od ERBUD S.A. (Emitent) – PBDI S.A. znaczącej umowy z podwykonawcą na wykonanie usługi kompleksowych robót bitumicznych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Erbud S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 16 września 2020r. PBDI S.A. z/s w Toruniu (podmiot zależny w 90% od Emitenta), działając w konsorcjum firm z firmą MOSTY Łódź z/s w Łodzi przy realizacji zadania inwestycyjnego : „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granic państwa o długości o 15,3 km” otrzymała od podwykonawcy podpisaną 14.09.2020r. Umowę w/w Konsorcjum na wykonanie usługi kompleksowych robót bitumicznych, na niżej określonych warunkach:

1) Data zawarcia kontraktu: 14.09.2020r.
2) Przedmiot kontraktu: Wykonanie usługi kompleksowych robót bitumicznych;
3) Wartość kontraktu: 55.180.139,20 PLN
6) Terminy realizacji: 17.06.2022r.
7) Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury;
8) Gwarancja dobrego wykonania: 10% wartości wynagrodzenia brutto, z terminem obowiązywania 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy;
9) Gwarancja naprawy wad i usterek: 3% wartości wynagrodzenia brutto, z terminem obowiązywania 5 lat i 4 miesiące od dnia następnego po dniu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy;
10) Kary:
a) za zwłokę w wykonaniu całego przedmiotu umowy, w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu na zakończenie wykonania przedmiotu umowy;
b) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych etapów prac określonych w harmonogramie robót w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki w pierwszych dwóch tygodniach, w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki w trzecim i czwartym tygodniu, w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki w każdym kolejnym tygodniu, począwszy od piątego tygodnia;
Kary umowne podlegają sumowaniu, a łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-16 Jacek Leczkowski Agnieszka Głowacka Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zadządu Jacek Leczkowski Agnieszka Głowacka
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki