REKLAMA

ERBUD S.A.: Podpisanie przez spółkę zależną od ERBUD S.A. (Emitent) – PBDI S.A. znaczącej umowy z podwykonawcą na wykonanie kompleksowych robót dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granic państwa o długości o 15,3 km”

2020-10-27 13:19
publikacja
2020-10-27 13:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 62 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-27
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podpisanie przez spółkę zależną od ERBUD S.A. (Emitent) – PBDI S.A. znaczącej umowy z podwykonawcą na wykonanie kompleksowych robót dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granic państwa o długości o 15,3 km”

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Erbud S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 27 października 2020r. PBDI S.A. z/s w Toruniu (podmiot zależny w 90% od Emitenta), działając w konsorcjum firm z firmą MOSTY Łódź z/s w Łodzi przy realizacji zadania inwestycyjnego : „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granic państwa o długości o 15,3 km” zawarła Umowę z podwykonawcą na wykonanie kompleksowych robót dla potrzeb realizacji ww zadania inwestycyjnego, na niżej określonych warunkach:

1) Data zawarcia kontraktu: 27.10.2020r.
2) Podwykonawca: G&M Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 05-574, ul. Łowicka 19 lok. U03
3) Przedmiot kontraktu: Kompleksowe wykonanie obiektów inżynieryjnych;
4) Wartość kontraktu: 55.226.359,54 PLN netto;
5) Terminy realizacji: 23.03.2022r.
6) Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury;
7) Gwarancja dobrego wykonania: 6,15% wartości wynagrodzenia netto, z terminem obowiązywania 30 dni po wystawieniu ostatniego Świadectwa Przejęcia zadania inwestycyjnego przez Zamawiającego.
8) Gwarancja naprawy wad i usterek: 1,85% wartości wynagrodzenia netto, z terminem obowiązywania 10 lat i 30 dni od daty wystawienia ostatniego bezusterkowego Świadectwa Przejęcia;
9) Kary:
a) za zwłokę w wykonaniu całego przedmiotu umowy, w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu na zakończenie wykonania przedmiotu umowy;
b) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych etapów określonych w harmonogramie robót, w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, kara może zostać anulowana w przypadku braku wpływu zwłoki poszczególnych etapów na pracę Wykonawcy i pozostałych podwykonawców;
Kary umowne podlegają sumowaniu, a łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-27 Agnieszka Głowacka Jacek Leczkowski Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Agnieszka Głowacka Jacek Leczkowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki