REKLAMA

ERBUD: Erbud Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

2022-05-20 14:13
publikacja
2022-05-20 14:13
Na podstawie par. 29 ust. 3a Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Erbud Spółka Akcyjna przekazuje informację dotyczącą incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk 2021

WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI

4.14. Spółka powinna dążyć do podziału zysku poprzez wypłatę dywidendy. Pozostawienie całości zysku w spółce jest możliwe, jeżeli zachodzi którakolwiek z poniższych przyczyn:
a)   wysokość tego zysku jest minimalna, a w konsekwencji dywidenda byłaby nieistotna w relacji do wartości akcji;
b)   spółka wykazuje niepokryte straty z lat ubiegłych, a zysk przeznaczony jest na ich zmniejszenie;
c)   spółka uzasadni, że przeznaczenie zysku na inwestycje przyniesie akcjonariuszom wymierne korzyści;
d)   spółka nie wygenerowała środków pieniężnych umożliwiających wypłatę dywidendy;
e)   wypłata dywidendy istotnie zwiększyłaby ryzyko naruszenia kowenantów wynikających z wiążących spółkę umów kredytowych lub warunków emisji obligacji;
f)   pozostawienie zysku w spółce jest zgodne z rekomendacją instytucji sprawującej nadzór nad spółką z racji prowadzenia przez nią określonego rodzaju działalności.
Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  Zarząd ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, że wskutek podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyte w dniu 20 maja 2022 r. („ZWZ”): (i) uchwały nr 6/2022 w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021 oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz (ii) uchwały nr 24/2022 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki, doszło do incydentalnego naruszenia zasady nr 4.14. DPSN 2021. Na mocy ww. uchwał podjętych na ZWZ Spółka odstąpiła od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021 jednocześnie przeznaczając część zysku netto Spółki na kapitał rezerwowy, celem przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki. Zgodnie z treścią Wskazówek Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego GPW co do stosowania zasad DPSN 2021, przewidziany w zasadzie nr 4.14. katalog przyczyn umożliwiających pozostawienie całości zysku w spółce publicznej oraz odstąpienie od podziału zysku poprzez wypłatę dywidendy ma charakter zamknięty. Przeprowadzenie publicznego skupu akcji własnych stanowi alternatywę dla wypłaty dywidendy akcjonariuszom, jednak nie zostało uwzględnione w ww. katalogu przyczyn uzasadniających brak wypłaty dywidendy, co skutkuje incydentalnym naruszeniem zasady. Spółka zamierza w przyszłości dalej stosować zasadę nr 4.14., przy czym decyzja co do sposobu podziału zysku za dany rok obrotowy każdorazowo należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.
W ciągu ostatnich 2 lat nie miały miejsca przypadki incydentalnego naruszenia zasady:  W ciągu ostatnich 2 lat nie miały miejsca inne przypadki incydentalnego naruszenia zasady nr 4.14. DPSN 2021.


Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki