ENERGOINSTAL S.A.: wyniki finansowe

2019-04-24 08:27
publikacja
2019-04-24 08:27
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_za_2018_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_rocznego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Zarzadu_do_akcjonariuszy_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Energoinstal_S.A._za_2018_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_dotyczace_wyboru_i_procedury_wyboru....pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia....pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_-_Komitet_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 124 467 699 230 29 170 164 730
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 264 -29 645 62 -6 984
III. Zysk (strata) brutto -3 761 -39 857 -881 -9 390
IV. Zysk (strata) netto -1 919 -48 046 -450 -11 319
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 057 75 658 -482 17 824
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 257 -1 763 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 350 -74 225 -3 363 -17 487
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -13 150 1 432 -3 082 337
IX. Aktywa razem 104 151 198 868 24 221 47 680
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 53 536 126 625 12 450 30 359
XI. Zobowiązania długoterminowe 15 180 18 214 3 530 4 367
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 38 356 108 411 8 920 25 992
XIII. Kapitał własny 50 615 72 243 11 771 17 321
XIV. Kapitał zakładowy 1 800 1 800 419 432
XV. Średnioważona liczba akcji 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,11 -2,67 -0,03 -0,63
XVII. Rozwodniona liczba akcji 0 0 0 0
XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 2,81 4,01 0,65 0,96
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0 0,00 0
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 rok.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 rok.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
List Zarządu do akcjonariuszy 2018.pdfList Zarządu do akcjonariuszy 2018.pdf List Prezesa Zarządu
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. za 2018 rok.pdfSprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. za 2018 rok.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. za 2018 rok
Ocena Rady Nadzorczej.pdfOcena Rady Nadzorczej.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Energoinstal S.A za 2018 rok
Oświadczenie Zarządu dotyczące wyboru i procedury wyboru....pdfOświadczenie Zarządu dotyczące wyboru i procedury wyboru....pdf Oświadczenie Zarządu dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia....pdfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia....pdf Oświadczenie Zarządu dotyczące skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Oświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-24 Michał Więcek Prezes Zarządu
2019-04-24 Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-24 Agata Giercza Główna księgowa Grupy Kapitałowej
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki