REKLAMA
WAŻNE

ENERGA S.A.: Zmiany w Zarządzie Energa SA

2021-10-27 16:54
publikacja
2021-10-27 16:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-27
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Zmiany w Zarządzie Energa SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Energa SA („Spółka") informuje, że w dniu 27 października 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powierzeniu Pani Iwonie Waksmundzkiej-Olejniczak z dniem 27 października 2021 roku funkcji Prezesa Zarządu Spółki VI Kadencji, w miejsce dotychczas sprawowanej funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych.

Spółka poniżej przekazuje informacje dotyczące Pani Iwony Waksmundzkiej-Olejniczak.

Pani Iwona Waksmundzka-Olejniczak – Prezes Zarządu Energa SA

Profesjonalna menadżerka z wieloletnim doświadczeniem w realizacji działań biznesowych oraz zarządzaniu dużymi zespołami i strukturami korporacyjnymi, w szczególności w sektorze oil & gas oraz w sektorze bankowym. Dysponuje dogłębną wiedzą w zakresie zasad funkcjonowania rynku finansowego i kapitałowego, corporate governance, zarządzania dużymi projektami oraz budowania i wdrażania strategii spółek.

Od 7 maja 2020 roku w Zarządzie Energa SA. Związana jest także z PKN ORLEN S.A. od lutego 2018 roku, najpierw jako dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, a następnie od lutego 2019 roku jako Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich. W ramach pełnionej funkcji odpowiedzialna jest m.in. za opracowanie i realizację strategii PKN ORLEN (w tym strategii R&D), nadzór nad realizacją projektów strategicznych, przygotowanie i realizację projektów integracyjnych, współtworzenie i wdrażanie strategii spółki w zakresie inwestycji kapitałowych, a także kształtowanie i prowadzenie polityki informacyjnej oraz relacji z uczestnikami rynku kapitałowego.

Pani Iwona Waksmundzka-Olejniczak posiada również szerokie doświadczenie w sektorze bankowym. W latach 2016-2017 na stanowiskach menadżerskich w Banku Ochrony Środowiska S.A. nadzorowała obszar bankowości prywatnej, a następnie bankowości korporacyjnej. W latach 2013-2016 jako menadżer w Plus Banku S.A. odpowiadała za budowę, kształtowanie i realizację strategii marketingowej oraz polityki komunikacji zewnętrznej. Z kolei w latach 2002-2012 w Invest Banku S.A. zarządzała bankowością detaliczną i odpowiadała za kształtowanie oferty produktowej oraz budowę i realizację strategii banku. Od 2001 do 2002 była menadżerem ds. kluczowych klientów w ComputerLand. Wcześniej pracowała w Banku Współpracy Europejskiej odpowiadając za relacje z kluczowymi klientami Banku.

Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Zarządzanie i Marketing) oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (Finanse i Bankowość). Posiada dyplom Executive MBA przyznany przez Wyższą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu. Ukończyła także studia podyplomowe „Project Management” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest Certyfikowanym Doradcą Finansowym European Financial Planning Association. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu funkcjonowania rynku finansowego, zarządzania projektami oraz umiejętności menedżerskich.

Zasiada w radach nadzorczych UNIPETROL, a.s., ORLEN Upstream Sp. z o.o. i jest Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Baltic Power sp. z o.o.

Pani Iwona Waksmundzka-Olejniczak nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Energi SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 33/2021


Date: 27 October 2021


Subject: Changes in the Management Board of Energa SA


Legal basis: Art. 56 section 1 point 2 of the Act on Offerings – current
and periodic information


The Management Board of Energa SA (“Company”) informs that on 27 October
2021 the Supervisory Board of the Company appointed Ms. Iwona
Waksmundzka-Olejniczak to hold as of 27 October 2021 the position of the
President of the Company’s Management Board of the 6th term of office,
in place of the position of the Vice-President of the Management Board
for Corporate Affairs held so far.


The Company below provides information on Ms. Iwona
Waksmundzka-Olejniczak.


Ms. Iwona Waksmundzka-Olejniczak – President of the Management Board of
Energa SA


Ms. Iwona Waksmundzka-Olejniczak is a professional manager with
long-standing experience in implementing business activities as well as
managing large teams and corporate structures, in particular in the oil
& gas and banking sectors. She has an in-depth knowledge of the rules of
the financial and capital markets, corporate governance, management of
large projects as well as building and implementing company strategies.


She has been a Member of the Energa SA’s Management Board since 7 May
2020. She joined PKN ORLEN S.A. in February 2018, first as director of
the Investor Relations Office, and since February 2019 as Executive
Director for Strategy, Innovation and Investor Relations. Her
responsibilities in this position include, among others, the development
and implementation of the PKN ORLEN strategy (including R&D strategy),
supervision over the implementation of strategic projects, preparation
and execution of integration projects, co-creation and implementation of
the company's strategy in the field of capital investments as well as
the design and execution of the information policy and relations with
capital market participants.


Ms. Iwona Waksmundzka-Olejniczak has also an extensive experience in the
banking sector. In 2016-2017, in managerial positions at Bank Ochrony
Środowiska S.A., she supervised the bank’s private banking and
subsequently corporate banking business. From 2013 to 2016, as manager
at Plus Bank S.A., she was responsible for the creation, design and
execution of the marketing strategy and external communication policy.
In 2002-2012, she worked for Invest Bank S.A., where she managed the
retail banking and was responsible for the development of the product
offer as well as design and execution of the bank’s strategy. From 2001
to 2002 she was the key account manager at ComputerLand. Earlier she
worked for Bank Współpracy Europejskiej, where she was responsible for
key account relationships.


She is a graduate of the Cracow University of Economics (Management and
Marketing) and the University of Insurance and Banking in Warsaw
(Finance and Banking). She holds an Executive MBA diploma awarded by the
University of Commerce and Services in Poznań. She also completed a
postgraduate Project Management programme at the Warsaw School of
Economics. She is certified as a Financial Adviser by the European
Financial Planning Association. She completed a wide range of courses
and trainings in the field of financial market, project management and
managerial skills.


She serves on the supervisory boards of UNIPETROL, a.s., ORLEN Upstream
Sp. z o.o. and is the Vice Chairperson of the Supervisory Board at
Baltic Power sp. z o.o.


Ms. Iwona Waksmundzka-Olejniczak is not engaged in any form of business
activity competitive to Energa SA, does not participate in a competitive
company or partnership, as a partner of a civil law partnership, a
partnership or as a member of a company body and does not participate in
any other competitive legal person as a member of its body as well as
she is not listed in the Register of Insolvent Debtors maintained under
the National Register Court Act.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-27 Marek Kasicki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych
2021-10-27 Dominik Wadecki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki