REKLAMA

ENERGA S.A.: Zmiana postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energi SA – ustanowienie kaucji

2021-04-21 14:41
publikacja
2021-04-21 14:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Zmiana postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energi SA – ustanowienie kaucji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 80/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. Zarząd Energa SA („Spółka”) informuje, że w dniu 21 kwietnia 2021 r. powziął informację, iż Sąd Okręgowy w Gdańsku, w wyniku zażalenia złożonego przez Spółkę, w dniu 12 kwietnia 2021 r. wydał postanowienie, w którym zmienił wcześniejsze postanowienie z dnia 7 grudnia 2020 r. o udzieleniu akcjonariuszom Spółki zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 269.139.114 akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii AA oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLENERG00022 („Uchwała”). Postanowienie z dnia 7 grudnia 2020 r. zostało zmienione w ten sposób, że uzależniono jego wykonanie od złożenia przez powodów kaucji w kwocie 1.360.326,23 zł na zabezpieczenie roszczeń Spółki powstałych w wykonaniu postanowienia o zabezpieczeniu.

Postanowienie nie zawiera uzasadnienia. Postanowienie jest prawomocne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 9/2021


Date: 21 April 2021


Subject: Amendment to the order granting security for the claim for
invalidity or revocation of a resolution of the Extraordinary General
Meeting of Energa SA - establishing a security deposit


Legal basis: Art. 56 section 1 point 2 of the Act on Offerings - current
and periodic information


With reference to current report No. 80/2020 of 9 December 2020, the
Management Board of Energa SA (the "Company") informs you that on 21
April 2021 it received information that on 12 April 2021 the Regional
Court in Gdańsk, as a result of a complaint filed by the Company, issued
a decision in which it amended its earlier decision of 7 December 2020
on granting security to the Company's shareholders for the claim to
declare invalid or revoke Resolution No. 3 of the Extraordinary General
Meeting of the Company of 29 October 2020 on withdrawal from trading on
the regulated market operated by Giełda Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. (Warsaw Stock Exchange) 269,139,114 series AA ordinary
bearer shares of the Company bearing ISIN code PLENERG00022 in Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (National Depository for Securities)
(the "Resolution"). The order dated 7 December 2020 was amended in such
a way that its execution was made conditional on the plaintiffs
depositing a security deposit in the amount of PLN 1,360,326.23 to
secure the Company's claims arising in the performance of the security
order.


The order does not contain grounds. The order is legally binding.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-21 Adrianna Sikorska Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji
2021-04-21 Marek Kasicki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki