REKLAMA

ENERGA S.A.: Zmiana Porozumienia w sprawie współpracy przy podziale Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o.

2021-05-27 14:30
publikacja
2021-05-27 14:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-27
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Zmiana Porozumienia w sprawie współpracy przy podziale Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Energa S.A. ("Emitent") informuje, że 27 maja 2021 roku Emitent, ENEA S.A. oraz Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. („SPV”) zawarły umowę zmieniającą („Aneks”) Porozumienie w sprawie współpracy przy podziale Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o., o zawarciu którego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 84/2020 z 22 grudnia 2020 roku („Porozumienie podziałowe”).

Zgodnie z treścią Porozumienia podziałowego w brzmieniu nadanym Aneksem, realizacja wyodrębnienia Projektu Gazowego z SPV nastąpi bądź (i) w drodze sprzedaży przez SPV aktywów i pasywów (praw i obowiązków) oraz innych elementów składających się na Projekt Gazowy, bądź (ii) w drodze podziału SPV przez wydzielenie w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych („Transakcja”). Możliwość wyodrębnienia Projektu Gazowego z SPV poprzez sprzedaż aktywów i pasywów nie była przedmiotem pierwotnej treści Porozumienia podziałowego.

Również w przypadku sprzedaży Projektu Gazowego, sprzedaż ta zostanie dokonana na rzecz spółki wskazanej przez Emitenta i będącej spółką z grupy kapitałowej Emitenta bądź grupy kapitałowej, do której Emitent należy, po dokonaniu niezależnej wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa składającej się na Projekt Gazowy przez profesjonalny podmiot trzeci.

Aneks wprowadził nadto następujące postanowienia zmieniające treść Porozumienia podziałowego:

1) do wyboru ostatecznego sposobu przeprowadzenia Transakcji uprawniony jest w sposób wiążący Emitent, przy czym dokonując wyboru uwzględni również uzasadnione interesy ENEA S.A. jako wspólnika SPV.

2) w razie wyboru sprzedaży, po wykonaniu Transakcji, dopuszcza się przeprowadzenie czynności wydzielenia (w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych) praw i obowiązków składających się na kontrakt mocowy na 15 letni okres wsparcia, zawarty wskutek uczestnictwa SPV 21 grudnia 2018 roku w aukcji Rynku Mocy na rok dostaw 2023; decyzja, co do wydzielenia kontraktu mocowego, będzie przedmiotem odrębnego uzgodnienia.

Strony planują zawarcie Transakcji do końca drugiego kwartału 2021 roku (termin ten nie jest oznaczony w Porozumieniu podziałowym po zmianie Aneksem).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No. 19/2021


Date: 27 May 2021


Subject: Amendment to the Agreement on cooperation in the division of
Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o.


Legal basis: Article 17(1) MAR - inside information.


The Management Board of Energa S.A. ("Issuer") informs that on 27 May
2021 the Issuer, ENEA S.A. and Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. (the
"SPV") have entered into an amending agreement ("Annex") to the
Agreement on cooperation in the division of Elektrownia Ostrołęka Sp. z
o.o., the conclusion of which was announced by the Issuer in current
report No. 84/2020 of 22 December 2020 ("Division Agreement").


Pursuant to the Division Agreement, as amended by the Annex, the
separation of the Gas Project from the SPV will be effected either (i)
through the sale by the SPV of assets and liabilities (rights and
obligations) and other elements comprising the Gas Project or (ii)
through the division of the SPV by way of separation within the meaning
of the Commercial Companies Code ("Transaction"). The possibility of
separating the Gas Project from the SPV through the sale of assets and
liabilities was not addressed in the original Division Agreement.


Also in the event of sale of the Gas Project, it should be sold to a
company indicated by the Issuer and being a part of the capital group of
the Issuer or of the capital group to which the Issuer belongs,
following independent valuation of the organised part of the enterprise
comprising the Gas Project carried out by a professional third party.


The Annex further introduced the following provisions amending the
Division Agreement:


1) the Issuer has the binding authority to ultimately select the manner
of carrying out the Transaction, taking into account the legitimate
interests of ENEA S.A. as a shareholder of the SPV.


2) in the event that the sale is opted for, after the execution of the
Transaction, it is permitted to carry out separation (within the meaning
of the Commercial Companies Code) of the rights and obligations assigned
in the capacity contract for a 15-year support period concluded as a
result of the SPV's participation on 21 December 2018 in the Capacity
Market auction for the 2023 delivery year; the decision as to the
separation of the capacity contract will be subject to separate
arrangements.


The parties plan to conclude the Transaction by the end of the second
quarter of 2021 (this date is not specified in the Division Agreement as
amended by the Annex).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-27 Dominik Wadecki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych
2021-05-27 Adrianna Sikorska Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki